برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Tabasom

Students have the best ideas :)

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مانند horror به معنای ترسناک است ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

2 سعی برای پیدا کردن شغل
١٣٩٧/١٢/٠٩
|

3 لباس های شیک و زیبا، مدرن ، فاخر و مجلسی و.... ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

4 سرگرم کننده- تفننی ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

5 این کلمه می تواند به معنای (دست )هم باشد
به عنوان مثال
دست های پلی استیشن Dozens of playstation
١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

6 وقفه پیش آمدن در هر کاری

برای مثال
Your flight has been delayed
پرواز شما به تاخیر افتاده
١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

7 نوشیدنی معمولا به جز آب مانند: نوشابه و آبمیوه ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

8 قبول نکردن . زیر پا گذاشتن . اهمیت ندادنبه عنوان مثال
You can't spend your time in this camp when you REFUSE the rules
١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

9 باز دید از مکانی دیدنی و عموما با لذت و خوشحالی را sightseeing می نامند ١٣٩٧/٠٤/٣١
|

10 این کلمه فعل buy به کار می رود و به معنای سوغاتی و سوغات و با فعل ذکر شده به معنای خریدن سوغاتی می باشد ١٣٩٧/٠٤/٣١
|

11 نا به خرد ١٣٩٧/٠٤/٠٩
|

12 Shopping center ١٣٩٧/٠٤/٠٩
|

13 حفظ جان کسی ، چیزی ١٣٩٧/٠٣/١٠
|

14 این واژه به دو صورت بکار میرود
1 بزرگ و عالی رتبه
2 به معنی احمق و کسی که درک بالایی نداشته باشد و ممکن است به عنوان فحش بین دوستان با مردم ر ...
١٣٩٧/٠٣/١٠
|

15 Broken pieces of some thing big ١٣٩٧/٠٣/١٠
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 nervousness
• He laughed to cover his nervousness.
• او خندید تا عصبانیت خودش را پنهان کند
١٣٩٧/١١/١٣
|

2 slippery
• These steps are slippery in winter.
• این پله ها در زمستان لغزنده هستند
١٣٩٧/١١/٠٤
|

3 florist
• Dean stopped at the florist on the way home.
• (دین) در مسیر خانه جلوی گلفروش متوقف شد
١٣٩٧/٠٩/٢٠
|

4 stylish
• Her preference is for comfortable rather than stylish clothes.
• او لباس های راحت را به لباس های شیک ترجیح می دهد(مؤنث)
١٣٩٧/٠٧/١٩
|