امتیاز‌های محمدجواد برهانی

بازدید
٢
امتیاز کل
٧٤
کل مدال ها
٣
طلا
٠
نقره
٠
برنز
٣
٨
×
١٠
=
٨٠
٣
×
=
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٧٤

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٨
×
١٠
=
٨٠
٣
×
=
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٧٤

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠