محمدجواد برهانی

محمدجواد برهانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهdemonstrated١٩:٢٩ - ١٤٠٠/٠٨/٠٢مبرهنگزارش
12 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهfeature١٤:٢٨ - ١٤٠٠/٠٨/١٧
• I found the short documentary more interesting than the main feature.
آن مستندِ کوتاه به نظرم جالب تر از فیلم اصلی [که روی پرده بود] رسید.
5 | 1