demonstrated

پیشنهاد کاربران

کشفیات
stend
خود، خویشتن، نفس، حقیقت وجودی آدمی
مبرهن
نشان داده شده
Show
حاکی از آن بود که
نشان دادن
اثبات شده

بپرس