ترجمه‌های محمدجواد برهانی (١)

بازدید
٧
تاریخ
٢ سال پیش
متن
I found the short documentary more interesting than the main feature.
دیدگاه
٠

آن مستندِ کوتاه به نظرم جالب تر از فیلم اصلی [که روی پرده بود] رسید.