سلطانی

سلطانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهlaid back٠٠:٣٤ - ١٣٩٩/٠٤/١٩راحتی، آرامش، سبکیگزارش
7 | 1
nourishing١٣:٠١ - ١٣٩٩/٠٤/١٨نیروبخش پر انرژیگزارش
5 | 1
compendium٢٢:٠٠ - ١٣٩٩/٠٤/٠٩کتابی شامل مجموعه نقاشی یک هنرمندگزارش
2 | 0
compendium٢١:٥٩ - ١٣٩٩/٠٤/٠٩مجموعه کتابگزارش
0 | 0
preponderant١٧:٤٦ - ١٣٩٩/٠٤/٠٢برجستهگزارش
7 | 0
come and go٠١:٥٨ - ١٣٩٩/٠٢/٠٩گذرا، زود گذرگزارش
12 | 0
resilience١٨:٤٠ - ١٣٩٩/٠٢/٠٢بهبود یافتن، ریکاوری شدن، به زندگی عادی باز گشتن،گزارش
12 | 1
assur١٩:٠٢ - ١٣٩٨/٠٩/٠٥آشورگزارش
2 | 1
khwarazmian١٦:٥٧ - ١٣٩٨/٠٩/٠٥خوارزمشاهیانگزارش
2 | 0
contribution١٦:٢٤ - ١٣٩٨/٠٩/٠٥تاثیر، سهمگزارش
39 | 1
hurt١٠:٥٩ - ١٣٩٨/٠٧/١٥خدشه دار کردن خدشه وارد کردنگزارش
16 | 1
grow١٠:٤٠ - ١٣٩٨/٠٢/٣٠نمود یافتنگزارش
32 | 1
self developer٠٨:٠٣ - ١٣٩٨/٠٢/٢٣افراد خود ساختهگزارش
2 | 0
goal scorer١٨:١٥ - ١٣٩٨/٠٢/٠٦گلزنگزارش
2 | 0
sudaq١٢:٣٧ - ١٣٩٨/٠٢/٠١صداق مهریهگزارش
0 | 0
stuck in a rut١١:٠٢ - ١٣٩٨/٠٢/٠١در گیر چرخه ی یکنواخت زندگی بودنگزارش
53 | 1
received wisdom١٩:٢٦ - ١٣٩٨/٠١/١٣پنداشت همگان، نظر قاطبه، عقیده ی عمومیگزارش
7 | 0
statehood٠٩:٤٦ - ١٣٩٨/٠١/١٠استقلالگزارش
12 | 1
dismantle٠٩:٢٢ - ١٣٩٨/٠١/١٠بر انداختن خلاص کردنگزارش
7 | 1
open١٦:٢٤ - ١٣٩٧/١٢/١٩This may work but it also leaves you open to what others may do. این امر ممکن است کارساز باشد اما شما را وابسته به اعمال دیگران خواهد کرد . تحت تاث ... گزارش
23 | 1
get by١٦:٠٨ - ١٣٩٧/١٢/١٩کنار آمدن تحمل کردن دوام آوردنگزارش
64 | 1
after all١٤:٤٢ - ١٣٩٧/١٢/١٨با این همهگزارش
30 | 0
human strengths٢٠:٠٦ - ١٣٩٧/١٢/١٧قدرت بدنی توانگزارش
2 | 0
think٢٠:٠١ - ١٣٩٧/١٢/١٧به ذهن رسیدن چیزی/کسیگزارش
28 | 4
triumph١٤:٣٧ - ١٣٩٧/١٢/١٧نصرتگزارش
9 | 1
surveyed١٤:٠٦ - ١٣٩٧/١٢/١٧تحت بررسی تحت تحقیق نظر سنجی شده گزارش
53 | 1
specialize١٧:٥٩ - ١٣٩٧/١٢/١٦اختصاص دادن بهگزارش
12 | 1
a whole lot more٢٣:٢٢ - ١٣٩٧/١٢/١٢از این قبیل موارد موارد بیشتری از این دست گزارش
2 | 0
formerly١٥:٥٩ - ١٣٩٧/١٢/١٢سابق بر اینگزارش
21 | 0
millefiori١٠:٤٢ - ١٣٩٧/١٢/١٠a kind of ornamental glass in which a number of glass rods of different sizes and colours are fused together and cut into sections which form various ... گزارش
2 | 0
mille feuille١٠:٣٨ - ١٣٩٧/١٢/١٠a rich cake consisting of thin layers of puff pastry filled with jam and cream.گزارش
5 | 0