برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سلطانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 راحتی، آرامش، سبکی ١٣٩٩/٠٤/١٩
|

2 نیروبخش
پر انرژی
١٣٩٩/٠٤/١٨
|

3 کتابی شامل مجموعه نقاشی یک هنرمند ١٣٩٩/٠٤/٠٩
|

4 مجموعه
کتاب
١٣٩٩/٠٤/٠٩
|

5 برجسته ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

6 گذرا، زود گذر ١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

7 بهبود یافتن، ریکاوری شدن، به زندگی عادی باز گشتن، ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

8 آشور ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

9 خوارزمشاهیان ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

10 تاثیر، سهم ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

11 خدشه دار کردن
خدشه وارد کردن
١٣٩٨/٠٧/١٥
|

12 نمود یافتن ١٣٩٨/٠٢/٣٠
|

13 افراد خود ساخته ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

14 گلزن ١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

15 صداق
مهریه
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

16 در گیر چرخه ی یکنواخت زندگی بودن ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

17 پنداشت همگان، نظر قاطبه، عقیده ی عمومی ١٣٩٨/٠١/١٣
|

18 استقلال ١٣٩٨/٠١/١٠
|

19 بر انداختن
خلاص کردن
١٣٩٨/٠١/١٠
|

20 This may work but it also leaves you open to what others may do.
این امر ممکن است کارساز باشد اما شما را وابسته به اعمال دیگران خواهد کرد‌.
تحت ...
١٣٩٧/١٢/١٩
|

21 کنار آمدن
تحمل کردن
دوام آوردن
١٣٩٧/١٢/١٩
|

22 با این همه ١٣٩٧/١٢/١٨
|

23 قدرت بدنی
توان
١٣٩٧/١٢/١٧
|

24 به ذهن رسیدن چیزی/کسی ١٣٩٧/١٢/١٧
|

25 نصرت ١٣٩٧/١٢/١٧
|

26 تحت بررسی
تحت تحقیق
نظر سنجی شده
١٣٩٧/١٢/١٧
|

27 اختصاص دادن به ١٣٩٧/١٢/١٦
|

28 از این قبیل موارد
موارد بیشتری از این دست
١٣٩٧/١٢/١٢
|

29 سابق بر این ١٣٩٧/١٢/١٢
|

30 a kind of ornamental glass in which a number of glass rods of different sizes and colours are fused together and cut into sections which form various ... ١٣٩٧/١٢/١٠
|

31 a rich cake consisting of thin layers of puff pastry filled with jam and cream. ١٣٩٧/١٢/١٠
|