برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

sportwoman

an inflexible girl
english student in shokouh institue
car lover
gilan-langarud

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

151 savage ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

152 وحشی ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

153 هر جور عشقته
هر جور میلته
هر جور که دوست داری
١٣٩٨/١٠/٢٤
|

154 نابرده رنج گنج میسر نمی شود ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

155 maybe ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

156 شاید ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

157 به روش های گوناگون
به چند روش
١٣٩٨/١٠/٢٤
|

158 رفتار ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

159 manner ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

160 پختن یک کیک ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

161 ماهیگیری ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

162 کادو-هدیه
gift
١٣٩٨/١٠/٢٤
|

163 زمان حال-اکنون
now
١٣٩٨/١٠/٢٤
|

164 حقیقت-درست-واقعی
true
١٣٩٨/١٠/٢٤
|

165 سیاره زمین-کره زمین ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

166 نو-اخیر-تازه ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

167 برعکس ١٣٩٨/١٠/٢٣
|