برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

sportwoman

an inflexible girl
english student in shokouh institue
car lover
gilan-langarud

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

101 کامل نشده
جای خالی
تکمیل نشده
١٣٩٨/١٠/٢٨
|

102 گارسون ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

103 شک
تردید
مردد بودن
١٣٩٨/١٠/٢٨
|

104 میزان
مدت
period
١٣٩٨/١٠/٢٧
|

105 رژیم متعادل ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

106 sleep during winter ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

107 do like someone else ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

108 عاقبت
سرانجام
١٣٩٨/١٠/٢٧
|

109 finally ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

110 سریال ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

111 reboot ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

112
environment
١٣٩٨/١٠/٢٧
|

113 ببر ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

114 غول پیکر ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

115 اطراف ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

116 از روی اجبار ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

117 خود تعریفی ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

118 order ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

119 سفارش دادن
توافق کردن
١٣٩٨/١٠/٢٧
|

120 اولین بار ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

121 mushroom ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

122 پایان قرن
زمانی که یک قرن تمام شده و قرن بعدی شروع خواهد شد
در لغت به معنای {نوبت قرن}
١٣٩٨/١٠/٢٧
|

123 پربار ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

124 این راه حل ها ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

125 بی قاعده ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

126 not regular ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

127 not less than a particuler a mount of s.th ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

128 حداقل ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

129 شگفت انگیز شدن ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

130 مال من
صفت مالکیت برای من
١٣٩٨/١٠/٢٤
|

131 منبع
پایه
اساس
١٣٩٨/١٠/٢٤
|

132 سنگین وزن ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

133 schedule ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

134 برنامه-نقشه ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

135 پلنگ-گربه وحشی ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

136 آینده-آخرت ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

137 بردن- برنده شدن-پیروز شدن-موفق شدن ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

138 نوعی چوب که غذای پاندا است ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

139 اضطراری-ضروری-مورد نیاز فوری ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

140 s.th that do not relative with a subject ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

141 پاسخ دادن-جواب دادن ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

142 ظاهر کردن ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

143 بین
وسط
١٣٩٨/١٠/٢٤
|

144 غروب ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

145 خانم- مونث-زن
woman
١٣٩٨/١٠/٢٤
|

146 گلودرد ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

147 قضاوت کردن ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

148 یک اپلیکیشن رسانه ای ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

149 randomly ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

150 informal
غیر رسمی
١٣٩٨/١٠/٢٤
|