برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

sportwoman

an inflexible girl
english student in shokouh institue
car lover
gilan-langarud

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 موضوع ١٣٩٨/١١/٠١
|

52 subject ١٣٩٨/١١/٠١
|

53 اگه امکان داشت ١٣٩٨/١١/٠١
|

54 شاه قلبم ١٣٩٨/١١/٠١
|

55 ذهن
عقل
مخ
١٣٩٨/١١/٠١
|

56 لوبیا
گاهی اشاره به هسته درونی چیزی نیز ترجمه می شود
١٣٩٨/١١/٠١
|

57 مغز
درونی ترین لایه شیء
هسته
١٣٩٨/١١/٠١
|

58 در دستور زبان برای صرف فعل استفاده می شود ١٣٩٨/١١/٠١
|

59 تلفظ
چگونگی خارج شدن کلمات از دهان
١٣٩٨/١٠/٣٠
|

60 فیل ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

61 یک نوع ماهی دریایی دراز
مار ماهی
١٣٩٨/١٠/٣٠
|

62 plate ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

63 پیراشکی یا سمبوسه
به طور کلی غذایی که از تکه ای نان و محتویات درون آن تهیه و با محتویات طبخ شده است
١٣٩٨/١٠/٣٠
|

64 a science that know about mind and how it work ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

65 روانشناسی ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

66 get a product to a person and give money instead of that ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

67 پایگاه اینترنتی ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

68 سوسول
مامانی
١٣٩٨/١٠/٣٠
|

69 گروه حامی ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

70 s.th that excite us ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

71 هیجان انگیز ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

72 چیزی که هیجان انسان را برمی انگیزاند ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

73 give s.th to other and get money instead of this ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

74 بالای چیزی
روی چیزی
١٣٩٨/١٠/٣٠
|

75 ask for s.th ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

76 اطلاعات
آگاهی
١٣٩٨/١٠/٣٠
|

77 شومینه
بخاری
در لغت به معنای جایی برای روشن کردن آتش
١٣٩٨/١٠/٣٠
|

78 شنا کردن ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

79 چرا
به چه دلیل
١٣٩٨/١٠/٣٠
|

80 شدن ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

81 کاملا بر اثر یک اتفاق یا حادثه ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

82 صبور ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

83 talk ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

84 a person who scare s.o or s.th else ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

85 تمیز ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

86 a person who believe islamic religion ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

87 مشکل
مسـئله
١٣٩٨/١٠/٢٨
|

88 با دقت
محافظ کار
١٣٩٨/١٠/٢٨
|

89 قلب
دل
١٣٩٨/١٠/٢٨
|

90 در دستور زبان infinitive ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

91 نتیجه گیری منطقی ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

92 پیمان
قول
١٣٩٨/١٠/٢٨
|

93 do s.th until ending that ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

94 نوعی مسابقه با ماشین های دو دیفرانسیل در جاده های مختلف
در لغت به معنای بیراهه
١٣٩٨/١٠/٢٨
|

95 هزینه ای را پرداخت کردن ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

96 refuse
say no
١٣٩٨/١٠/٢٨
|

97 until now ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

98 yet ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

99 پاسخ
جواب
١٣٩٨/١٠/٢٨
|

100 consider ١٣٩٨/١٠/٢٨
|