نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
get stuck in a rut: دچار روزمرگی شدن گرفتار روزمرگی شدن ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

ثبت حداقل ١٠٠ رای

-
همه
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
building on: بنابر با تکیه بر
٢ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
boom period: دورۀ رونق و شکوفایی
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
pilot scheme: طرح آزمایشی پروژه ی آزمایشی
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
take lightly: جدی نگرفتن، ساده از کنار موضوعی گذش ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
in charge: زمام امور را در دست گرفتن
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
topple rate: نرخ تغییرات کارکنان نرخ جا به جایی ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
money pit: چیز پر هزینه و پر خرج
٦ ماه پیش
نوع مدال

اولین لایک کردن

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
get up to speed: در جریان اطلاعات جدید قرار گرفتن به ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
go without saying: بدیهی است که
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
market test: آزمون بازار
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
market test: آزمون بازار
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
the lie of the land: وضعیت چگونگی اوضاع
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
the lie of the land: وضعیت چگونگی اوضاع
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
only takes you so far: این تازه شروع ماجراست تازه اول کاره ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
only takes you so far: این تازه شروع ماجراست تازه اول کاره ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
to get things done: اداره کردن امور به انجام رساندن امو ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
to get things done: اداره کردن امور به انجام رساندن امو ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
it was only when: درست از همان زمان بود که
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
it was only when: درست از همان زمان بود که
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
general term: اصطلاح عام اصطلاح کلی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
general term: اصطلاح عام اصطلاح کلی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
illusory correlation: همبستگی وهمی
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
consistency bias: سوگیری همسازی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
consistency bias: سوگیری همسازی
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
egocentric bias: سوگیری خودمحور
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
egocentric bias: سوگیری خودمحور
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
representativeness: در سوگیری های شناختی به معنای "مُعَ ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
product launch: معرفی محصول جدید به بازار
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
fundamental attribution error: خطای بنیادی اِسناد
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
emotional makeup: ساختار عاطفی
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
job diagnostic survey: پیمایش تشخیصی شغلی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
job diagnostic survey: پیمایش تشخیصی شغلی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
in charge: زمام امور را در دست گرفتن
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
specialization: تخصص گرایی
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
product area: گستره محصول
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
product area: گستره محصول
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
global integration: ادغام جهانی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
global integration: ادغام جهانی
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
solid line reporting: گزارش دهی مستقیم
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
solid line reporting: گزارش دهی مستقیم
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
dotted line reporting: گزارش دهی غیر مستقیم
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
dotted line reporting: گزارش دهی غیر مستقیم
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
put in long hours: مدت طولانی ( روی یک پروژه ) کار کرد ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
put in long hours: مدت طولانی ( روی یک پروژه ) کار کرد ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
fallback position: طرح جایگزین
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
fallback position: طرح جایگزین
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
perfunctory: عجولانه
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
participant observation: مشاهده حین مشارکت
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
nondirective interview: مصاحبه غیرمستقیم
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
nondirective interview: مصاحبه غیرمستقیم
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
licensee: جوازداران
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
direct mail: تبلیغ با پست مستقیم پست مستقیم: شکل ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
after sales care: مراقبت های پس از فروش
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
after sales care: مراقبت های پس از فروش
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
established market: بازار توسعه یافته
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
established market: بازار توسعه یافته
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
immediate competitor: رقیب فوری
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
immediate competitor: رقیب فوری
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
best bet: مطمئن ترین روش
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
individual business: کسب و کار فردی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
individual business: کسب و کار فردی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
payoff matrix: ماتریس بازدهی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
payoff matrix: ماتریس بازدهی
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
building on: بنابر با تکیه بر
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
building on: بنابر با تکیه بر
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
keep it simple: ساده کردن مسئله قابل فهم کردن موضوع
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
keep it simple: ساده کردن مسئله قابل فهم کردن موضوع
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
niche: در متون مدیریتی: گوشه ی خاص بازار؛ ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
closely related: ارتباط تنگاتنگی داشتن
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
brain storming: طوفان فکری
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
withhold: اجتناب کردن
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
abductive reasoning: استدلال ربایشی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
abductive reasoning: استدلال ربایشی
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
design led: طراحی محور
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
design led: طراحی محور
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
creative destruction: تخریب خلاق
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
creative destruction: تخریب خلاق
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
architectural innovation: نوآوری معمارگرایانه
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
architectural innovation: نوآوری معمارگرایانه
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
sustaining innovation: نوآوری پایدار نوآوری مداوم
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
sustaining innovation: نوآوری پایدار نوآوری مداوم
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
low end customer: مشتریان سطح پایین
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
low end customer: مشتریان سطح پایین
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
noncustomer: غیر مشتری
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
noncustomer: غیر مشتری
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
sense of purpose: حس هدف
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
sense of purpose: حس هدف
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
with a strong hand: با قدرت تمام
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
with a strong hand: با قدرت تمام
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
seed money: سرمایه ی مرحله ی کشت ایده
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
lead user: کاربر پیشرو
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
body of thinking: مجموعه تفکرات
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
review meeting: جلسه ی بازنگری
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
sequential investing: سرمایه گذاری متوالی
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
front end of innovation: مقدمات نوآوری
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
fuzzy front end: مقدمات فازی
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
financial measures: معیارهای مالی
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
nonfinancial measures: معیارهای غیرمالی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
direct cost: هزینه مستقیم
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
pilot scheme: طرح آزمایشی پروژه ی آزمایشی
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
factory utilization: بهره وری از کارخانه
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
waste rate: نرخ تولید پسماند
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
return on equity: بازده حقوق صاحبان سهام
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
cost of capital: هزینه سرمایه
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
capital asset: دارایی سرمایه ای
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
invested capital: سرمایه ی به کار گرفته شده
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
capital lease: لیزینگ سرمایه ای
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
operating lease: لیزینگ عملیاتی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
cost of sale: هزینه فروش
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
days inventory: دوره ی نگهداری موجودی کالا
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
days payable: دوره ی تسویه ی حساب های پرداختنی
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
price volatility: نوسان قیمت
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
price volatility: نوسان قیمت
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
implied volatility: نوسانات ضمنی تلاطم ضمنی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
lognormal distribution: توزیع نرمال لوگاریتمی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
maturity date: تاریخ سررسید زمان سررسید
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
defensive stock: سهام تدافعی سهام دفاعی
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
excess return: بازده اضافی
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
correlated asset: دارایی همبسته
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
stock movement: جنبش سهام
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
geometric growth: رشد هندسی
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
forward buying: خرید انبوه
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
one price policy: سیاست تک قیمتی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
return policy: سیاست مرجوعی کالا
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
user persona: پرسونا کاربر
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
proto persona: پرسونای اولیه
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
immune system defect: نقص سیستم ایمنی
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
see something up close: چیزی را از نزدیک و با دقت دیدن
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
to get stuck in a rut: گرفتار روزمرگی شدن دچار روزمرگی شدن
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
get stuck in a rut: دچار روزمرگی شدن گرفتار روزمرگی شدن ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
get right to the point: به اصل مطلب پرداختن
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
what somebody would have given for something: این عبارت را با یک مثال توضیح میدهم ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
in a different light: in a different way به طور متفاوت جو ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
show up for someone: کنار کسی بودن وقتی به شما نیاز دارد
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
real talk: بی رودربایستی صحبت کردن بی تعارف حر ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
good: ماهر، کار بلد، کار درست
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
be out of a job: بیکار بودن کار نداشتن
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
hold a job down: شغل یا کار خود را حفظ کردن
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
a job lot: اجناسی که یک جا خریداری شده کالایی ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
get it together: to make a decision or take a positi ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
public accomodations: خدمات رفاهی عمومی
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
administrative division: تقسیمات کشوری
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
folded deposit: نهشته های چین خورده
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
rage quit: angrily abandon an activity or purs ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
play full out: انجام یک کار به هر قیمتی؛ انجام کار ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
newsflash: معمولاً وقتی که می خواهند به طعنه ب ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
checked out: سر درگم
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
checked out: سر درگم
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
chief mate: افسر اول عرشه
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
swing around: to turn around quickly or to turn s ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
a big deal: مسئلۀ خطیر
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
gain clarity: آگاه شدن به واقعیت پی بردن
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
regression: در فرهنگ لغت واژۀ رگرسیون از لحاظ ل ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
specialist knowledge: دانش تخصصی specialist knowledge inc ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
editorial deadline: مهلت تحریریه
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
forwarding company: شرکت حمل و نقل
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

-
دیکشنری
-
٦ ماه پیش