تاریخ
٣ روز پیش
پیشنهاد
٠

ابهام زدایی

تاریخ
٤ روز پیش
پیشنهاد
٠

قابل حمل

تاریخ
٦ روز پیش
پیشنهاد
٠

مغایرت گیری مغایرت زدایی

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

جذابیت خود را از دست دادن

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

دورۀ رونق و شکوفایی

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

نرخ تغییرات کارکنان نرخ جا به جایی کارکنان

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٠

تکنولوژی/فناوری تحول آفرین تکنولوژی/فناوری برهم زننده

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

زمان حضور کاربر یا زمان توقف کاربر: مدت زمانی است که یک شخص برای نگاه کردن به یک صفحه وب بعد از کلیک کردن وی بر روی یکی از نتایج صفحه نتایج جستجو و ق ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

شرکت حمل و نقل

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

پروژه ساختمانی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

مهلت تحریریه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

جدی نگرفتن، ساده از کنار موضوعی گذشتن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

دانش تخصصی specialist knowledge includes a range of factual, theoretical and practical knowledge, as well as competencies and skills in a particular ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٩

در فرهنگ لغت واژۀ رگرسیون از لحاظ لغوی به معنای پسروی، بازگشت و برگشت است. اما از دید آمار و ریاضیات به مفهوم بازگشت به یک مقدار متوسط یا میانگین به ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

وایازش

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

آگاه شدن به واقعیت پی بردن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٧

مسئلۀ خطیر

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

به بار آوردن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

به دور از هرگونه نزاع

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

to turn around quickly or to turn something or someone around quickly.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

افسر اول عرشه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

سر درگم

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

to cause ( an idea, feeling, etc. ) to be in someone's mind ایده ای را در ذهن کسی کاشتن فراهم کردن یا ایجاد یک ایده یا احساس

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

معمولاً وقتی که می خواهند به طعنه بگویند که چیزی جدید و غیر منتظره نیست از آن استفاده می کنند. برای مثال: News flash! your brother's late again!

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

انجام یک کار به هر قیمتی؛ انجام کاری با قبول ریسک شکست ( در واقع یعنی کاری را انجام دهیم که از شکست خوردن در آن می ترسیم یا قبلاً هرگز آن کار را انجا ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

قریب الوقوع در شرف وقوع

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

روالی را پیش گرفتن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

angrily abandon an activity or pursuit that has become frustrating, especially the playing of a video game با عصبانیت و خشم کاری را ترک کردن یا متوقف ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

نهشته های چین خورده

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

تقسیمات کشوری

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

پا پس کشیدن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

ریسک زدایی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

ریسک زدایی کردن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

خدمات رفاهی عمومی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

بیزار از

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

موقعیت و محبوبیت خود را از دست دادن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

باوری را به کسی القا کردن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

تر افزار یا خیس افزار تعریف: ایده ی متناسب با سخت افزار و نرم افزار در کامپیوتر است که برای اشاره به ساختار بیولوژیکی بدن موجودات زنده استفاده می شود.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

مسکوت

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

در هم تنیده

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

to make a decision or take a positive action. تصمیم گیری اقدام به انجام کارهای مثبت که به قولی میگیم یه تکونی به خودت بده، خودتو جمع و جور کن، یه حر ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

سایه سازی شغلی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

اجناسی که یک جا خریداری شده کالایی که چکی بخرند

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

بیکار بودن کار نداشتن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

شغل یا کار خود را حفظ کردن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

متوجه معنی یک جوک شدن سر در آوردن متوجه نکته ی چیزی شدن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

ناخوشایند

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

ماهر، کار بلد، کار درست

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

ارزش قائل شدن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

a way of getting out of a difficult or unwanted situation راه گریز راه فرار راه نجات