سوگند تجری

سوگند تجری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهpresent١٤:٢٩ - ١٣٩٧/١١/٠٢interdaus گزارش
34 | 9
clairvoyant١٢:١٢ - ١٣٩٧/١٠/٢٠furtuntellerگزارش
12 | 1
paranormal١٢:٠٢ - ١٣٩٧/١٠/٢٠ماوراطبیعیگزارش
39 | 1
rather than١١:٤٣ - ١٣٩٧/١٠/٠٦instead of گزارش
161 | 3
approach١١:٤١ - ١٣٩٧/١٠/٠٦A new way to do somthingگزارش
34 | 2
flustered١١:٣٦ - ١٣٩٧/١٠/٠٦get nerves and angryگزارش
18 | 2
indeed٢١:٤٣ - ١٣٩٧/٠٩/٠٧در واقع گزارش
60 | 2
who١٠:٤٦ - ١٣٩٧/٠٩/٠١همان فرد، فردگزارش
39 | 6
that١٠:٤١ - ١٣٩٧/٠٩/٠١این همان کهگزارش
37 | 3
interruption١٤:٠٨ - ١٣٩٧/٠٨/٢٢قطع کردنگزارش
41 | 1
end up١٤:٠٢ - ١٣٩٧/٠٨/٢٢در نتیجهگزارش
28 | 2
patient٢٢:٢٨ - ١٣٩٧/٠٨/٠٢👈صبور👉گزارش
51 | 9
patience٢٢:٢٥ - ١٣٩٧/٠٨/٠٢تحمل صبرگزارش
37 | 1
care٢٢:٢٠ - ١٣٩٧/٠٨/٠٢مواظبتگزارش
37 | 3
lucky٢٢:١٦ - ١٣٩٧/٠٨/٠٢خوش شانسگزارش
55 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهspoil١٢:٠٥ - ١٣٩٧/١٠/٢٠
• The rain spoiled our camping trip.
باران کمپینگ ما را خراب کرد
28 | 2
disturb١٤:١٥ - ١٣٩٧/٠٨/٢٢
• Sorry to disturb you, but I have an urgent message.
اگه مزاحمتون شدم متاسفم ولی من یک پیغام مهم دارم
12 | 0
interruption١٤:١٠ - ١٣٩٧/٠٨/٢٢
• The game continued after a short interruption because of rain.
بازی بعد از وقعه کوتاهی که باران بوجود آورده بود ادامه داشت
7 | 0
patient٢٢:٢٧ - ١٣٩٧/٠٨/٠٢
• I was lucky to have a patient piano teacher.
خوش شانس بودم که یک معلم صبور پیانو داشتم.
32 | 2