برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سبحان مرادی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تسلیم کردن خود یا مسی ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

2 Make feel nervous ١٣٩٩/١٠/٢٦
|

3 Stop the car by the road
١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

4 پرسه زدن
١٣٩٩/٠٩/٢٤
|

5 Fast and something with pin ١٣٩٩/٠٩/٢١
|

6 Continue ١٣٩٩/٠٩/٢٠
|

7 Intelligent ١٣٩٩/٠٩/١٩
|

8 تحت تعقیب ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

9 When i open the door I see him in the doorway
وقتی درو باز کردم توی راهرو دیدمش
١٣٩٩/٠٩/١٠
|

10 راهرو ١٣٩٩/٠٩/١٠
|

11 تیره کردن ١٣٩٩/٠٩/١٠
|

12 یقه
The part if closing that fit around nick
مثال
Whats your caller size?
سایز یقه ی شما چیه
١٣٩٩/٠٩/١٠
|

13 فامیل یا خویشاوندان ١٣٩٩/٠٩/٠٥
|

14 Gost or soul ١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

15 Connect with God ١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

16 A person who ask Questions ١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

17 Vehicles
١٣٩٩/٠٩/٠١
|

18 Same
شبیه هم ، یکسان
١٣٩٩/٠٨/٢٦
|

19 قدم ( اسم)
First step
قدم اول
١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

20 موفق شدن در سختی ها با استفاده از تلاش کردن یا برنامه ریزی ١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

21 به هیچی فکر نکردن
Make your mind empty of thought
١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

22 مصنوعی
Made by humans
١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

23 Sb that you relate by marriage,esp father, mother, husband,wife
خوشاوند
فامیل
١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

24 Organization ١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

25 Be sth ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

26 Healing ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

27 خوب شدن ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

28 What you say or do because of something that has happened
واکنش ، عکس العمل
What was her reaction when you told her about the accident?
هنگ ...
١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

29 Act of Keeping sb/sth safe ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

30 مهم ترین ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

31 رفتین برای خوابیدن ١٣٩٩/٠٦/٢٥
|

32 Equipment used for weighing people or thing ١٣٩٩/٠٦/٢٢
|

33 Believe that something is true ١٣٩٩/٠٦/٢٢
|

34 A greatest amount of sth that is possible
نهایت
١٣٩٩/٠٦/٢٢
|

35 Angry ١٣٩٩/٠٦/١٤
|

36 Very happy ١٣٩٩/٠٦/١٤
|

37 After that ١٣٩٩/٠٦/١٤
|

38 For example ١٣٩٩/٠٦/٠٩
|

39 Show the sth is true ١٣٩٩/٠٦/٠٧
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 leak
• There was a leak in the White House.
• یک نفوذی در کاخ سفید بود (چون سوراخ معنی نداره در اینجا)
١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

2 identical
• The two rooms were virtually identical.
• دو اتاق خیلی شبیه هم اند (نمیشه بگیم یکسان )
١٣٩٩/٠٨/٢٦
|

3 identical
• No two snowflakes are identical.
• هیچ دانه برف جفتی وجود ندارد (شبیه هم نیستید )
١٣٩٩/٠٨/٢٦
|

4 pay
• I need money to pay the plumber.
• من برای پول دادن به لوله کش پول احتیاج دارم
١٣٩٩/٠٦/٠٧
|