برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سبحان مرادی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 قدم ( اسم)
First step
قدم اول
١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

2 موفق شدن در سختی ها با استفاده از تلاش کردن یا برنامه ریزی ١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

3 به هیچی فکر نکردن
Make your mind empty of thought
١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

4 مصنوعی
Made by humans
١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

5 Sb that you relate by marriage,esp father, mother, husband,wife
خوشاوند
فامیل
١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

6 Organization ١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

7 Be sth ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

8 Healing ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

9 خوب شدن ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

10 What you say or do because of something that has happened
واکنش ، عکس العمل
What was her reaction when you told her about the accident?
هنگ ...
١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

11 Act of Keeping sb/sth safe ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

12 مهم ترین ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

13 رفتین برای خوابیدن ١٣٩٩/٠٦/٢٥
|

14 Equipment used for weighing people or thing ١٣٩٩/٠٦/٢٢
|

15 Believe that something is true ١٣٩٩/٠٦/٢٢
|

16 A greatest amount of sth that is possible
نهایت
١٣٩٩/٠٦/٢٢
|

17 Angry ١٣٩٩/٠٦/١٤
|

18 Very happy ١٣٩٩/٠٦/١٤
|

19 After that ١٣٩٩/٠٦/١٤
|

20 For example ١٣٩٩/٠٦/٠٩
|

21 Show the sth is true ١٣٩٩/٠٦/٠٧
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 pay
• I need money to pay the plumber.
• من برای پول دادن به لوله کش پول احتیاج دارم
١٣٩٩/٠٦/٠٧
|