امتیاز‌های شقایق

بازدید
١٢
امتیاز کل
٦٥٤
کل مدال ها
١١
طلا
٠
نقره
٣
برنز
٨
٦٦
×
١٠
=
٦٦٠
٣
×
=
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٦٥٤

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٦٦
×
١٠
=
٦٦٠
٣
×
=
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٦٥٤

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠