نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

٢
نوع مدال

ثبت واژه جدید

١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٥
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

١