Seyyedalith

Seyyedalith

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهfree up٢١:٢١ - ١٣٩٩/٠١/١٨در دسترس قرار دادن چیزیگزارش
44 | 1
catchup٠٥:١٦ - ١٣٩٩/٠١/١٤رسیدن به چیزی که ازش عقب بودیمگزارش
37 | 1
chair time١٠:٠٨ - ١٣٩٩/٠١/٠٧زمانی که بیمار روی صندلی دندانپزشکی نشسته و برایش کار انجام می شود.گزارش
7 | 0
modulus of elasticity٢٢:٣٨ - ١٣٩٨/١٢/٢٤ضریب کشسانیگزارش
0 | 0
forced into١٦:٤٤ - ١٣٩٨/١٢/١٩فشرده شدن در چیزیگزارش
2 | 0
meant to be١٦:٢٦ - ١٣٩٨/١٢/١٩. . . که قرار است فلان باشدگزارش
16 | 1
centered١٠:٠٥ - ١٣٩٨/١٢/١٩وسط قرار گرفتهگزارش
7 | 1
thy٠٢:٠٢ - ١٣٩٨/١٢/١١صفت مالکیت تو Yourگزارش
16 | 0
be out of here٠١:٥٩ - ١٣٩٨/١٢/١١دارم میرمگزارش
5 | 0
agree to disagree٠١:٥٦ - ١٣٩٨/١٢/١١پذیرفتن چیزی برای جلوگیری از بحث بیشتر درباره ی اختلاف نظرگزارش
51 | 1
hold the phone٠٠:٤٤ - ١٣٩٨/١٢/١١وایسا! امر به توقف فوری کاری که در حال انجام استگزارش
9 | 0
in the process of٠٤:٥١ - ١٣٩٨/١٢/١٠در حال . . . چیزی که در حال انجامه ولی هنوز تمام نشده.گزارش
7 | 0
lay down٢٣:٣٣ - ١٣٩٨/١١/٢٣رسوب کردنگزارش
12 | 1
oxygen tension٠٩:٣٦ - ١٣٩٨/١١/١٣فشار نسبی اکسیژن در خونگزارش
2 | 0
alveolar ridge٠٥:٢٦ - ١٣٩٨/١٠/٢٨برجستگی استخوان مربوط به دندان ها در فک بالا و پایینگزارش
7 | 0