برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Seyyedalith

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

201 محتویات چیزی را بیرون ریختن ١٤٠٠/٠٢/١٣
|

202 یک چیزی شبیه خواهرخوانده ١٤٠٠/٠٢/١٣
|

203 قبضه کردن
it takes over the internet: اینترنت رو قبضه کرده.
١٤٠٠/٠٢/١٣
|

204 راحت ١٤٠٠/٠٢/١٢
|

205 بدون a هم به کار میره. ١٤٠٠/٠٢/١٢
|

206 آمدن ١٤٠٠/٠٢/١١
|

207 وقتی یه سیاه‌پوست داره خیلی دری‌وری میگه استفاده میشه.
حاجی بسه دیگه!
١٤٠٠/٠٢/١١
|

208 Capital punishment ١٤٠٠/٠٢/١١
|

209 پا پیش گذاشتن ١٤٠٠/٠٢/١٠
|

210 مخالف emotionally ١٤٠٠/٠٢/١٠
|

211 قاطی کردن ١٤٠٠/٠٢/١٠
|

212 selfish ١٤٠٠/٠٢/١٠
|

213 Apologize
عذرخواهی کردن
١٤٠٠/٠٢/٠٩
|

214 پول‌شو ١٤٠٠/٠٢/٠٩
|

215 فکر کنم یعنی از اول اولش ١٤٠٠/٠٢/٠٨
|

216 خدمت رسیدن ١٤٠٠/٠٢/٠٨
|

217 Make fun of sb
Play joke on sb
١٤٠٠/٠٢/٠٨
|

218 خانواده‌دوست ١٤٠٠/٠٢/٠٧
|

219 گذشته‌ی DM ١٤٠٠/٠٢/٠٧
|

220 From an early age
از سنین کم
١٤٠٠/٠٢/٠٧
|

221 پایین انداختن ١٤٠٠/٠٢/٠٧
|

222 از امروز ١٤٠٠/٠٢/٠٧
|

223 تصاویر آدم‌ها که روی مقوا زده میشه و وایمیسه. ١٤٠٠/٠٢/٠٧
|

224 توانایی حس روح ١٤٠٠/٠٢/٠٦
|

225 خیلی قرمز / مثل چغندر قرمز ١٤٠٠/٠٢/٠٥
|

226 دامپزشک ١٤٠٠/٠٢/٠٥
|

227 یا there's no danger
وقتی که اطمینان داریم چیزی اتفاق نمی‌افته.
١٤٠٠/٠٢/٠٥
|

228 پشت در مانده ١٤٠٠/٠٢/٠٣
|

229 یه همچین چیزی ١٤٠٠/٠٢/٠٣
|

230 آب گازدار فکر کنم. ١٤٠٠/٠٢/٠٣
|

231 مثل take a flight با تاکید بیشتر بر دیر نکردن و به موقع رسیدن. ١٤٠٠/٠٢/٠٣
|

232 توییت کردن ١٤٠٠/٠٢/٠٣
|

233 راست و ریس کردن ١٤٠٠/٠٢/٠٢
|

234 تمام‌شده ١٤٠٠/٠٢/٠٢
|

235 برای پیش‌تولید فیلم هم استفاده میشه. ١٤٠٠/٠٢/٠٢
|

236 بلند گفتن (مخالف تو دل گفتن) ١٤٠٠/٠٢/٠١
|

237 چیزی که خیلی جالبه. ١٤٠٠/٠١/٣١
|

238 بخش بی‌معنای آهنگ؟ ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

239 تیوب‌سواری [روی برف] ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

240 این با من! ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

241 دیدی گفتم! ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

242 مسافرت کردن / گشت‌وگذار با ماشین ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

243 مؤدبانه‌ی hell ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

244 چشم‌روشنی ١٤٠٠/٠١/٢٩
|

245 می‌بینم که ... ١٤٠٠/٠١/٢٩
|

246 بدجوری ١٤٠٠/٠١/٢٩
|

247 کادویی که ملت خونه همدیگه می‌برن. در ایران عمدتا از بلور استفاده میشه. ١٤٠٠/٠١/٢٩
|

248 چرخ زدن در کانال‌ها ١٤٠٠/٠١/٢٨
|

249 برای مو به معنی فرق‌دار ١٤٠٠/٠١/٢٨
|

250 در حال تهیه گزارش ١٤٠٠/٠١/٢٨
|