برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Seyyedalith

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

501 توجه، خبر فوری ١٣٩٩/١٠/٢٠
|

502 به معنای درگیر شدن با چیزی هم به کار میره. ١٣٩٩/١٠/٢٠
|

503 تحویل دادن سفارش‌های رستوران‌ها و سوپرمارکت‌ها ١٣٩٩/١٠/٢٠
|

504 جراحات وارده ١٣٩٩/١٠/١٩
|

505 از امروز ١٣٩٩/١٠/١٩
|

506 be passed out: غش کردن ١٣٩٩/١٠/١٩
|

507 معانی پیشنهادی:
پوشش دادن / رونمایی کردن
١٣٩٩/١٠/١٩
|

508 نظر کاربر حامد بازیاد که به اشتباه در march downn ثبت شده:
راه رفتن، حرکت کردن
I marched down to have my breakfast and just really felt great
١٣٩٩/١٠/١٩
|

509 عقد قرارداد ١٣٩٩/١٠/١٨
|

510 هر چه ١٣٩٩/١٠/١٧
|

511 کاربردی شبیه شروع اجرا شدن قانون و رسمیت یافتن قانون هم داره. ١٣٩٩/١٠/١٧
|

512 وقتی در ابتدای جمله می‌آید یعنی "حتی یک نفر هم نباید..." ١٣٩٩/١٠/١٧
|

513 بیرون آمدن مواد از چیزی ١٣٩٩/١٠/١٧
|

514 دوباره روی چیزی را کشیدن (مثلا با ماژیک) ١٣٩٩/١٠/١٧
|

515 کسی که چیزی را از پشت در منزل دیگران در ایوان جلوی منزلشان می‌دزدد. ١٣٩٩/١٠/١٧
|

516 در وهله اول ١٣٩٩/١٠/١٣
|

517 سر و صورت ١٣٩٩/٠٩/١٠
|

518 بیماری مسری ١٣٩٩/٠٩/٠٧
|

519 عرض تسلیت ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

520 اختلال انعقادی ١٣٩٩/٠٨/٠٢
|

521 خیلی گذشته ١٣٩٩/٠٧/٢٠
|

522 بریده‌بریده صحبت کردن ١٣٩٩/٠٧/٢٠
|

523 عوض کردن ١٣٩٩/٠٧/١٩
|

524 هیچ کس دیگری ١٣٩٩/٠٧/١٨
|

525 رئوس مطالب ١٣٩٩/٠٧/١٨
|

526 سیر و روند طبیعی (درباره‌ی یک بیماری) ١٣٩٩/٠٧/١٧
|

527 مرحله به مرحله ١٣٩٩/٠٧/١٧
|

528 جدا کردن کامل ١٣٩٩/٠٧/١٧
|

529 قابل قبول ١٣٩٩/٠٧/١٦
|

530 کاربردها ١٣٩٩/٠٧/١٦
|

531 شیوع ١٣٩٩/٠٧/١٥
|

532 استخوان اسفنجی ١٣٩٩/٠٧/١٤
|

533 نمای بالینی ١٣٩٩/٠٧/١٤
|

534 احاطه کردن ١٣٩٩/٠٧/١٣
|

535 ورید ١٣٩٩/٠٧/١٠
|

536 مشکل ١٣٩٩/٠٧/٠٩
|

537 امکان ١٣٩٩/٠٧/٠٩
|

538 لاکتاته (مربوط به ترکیب شیمیایی) ١٣٩٩/٠٧/٠٩
|

539 طبق فرضیه مطرح شده ١٣٩٩/٠٧/٠٩
|

540 درد گنگ و مداوم ١٣٩٩/٠٧/٠٩
|

541 بینابینی ١٣٩٩/٠٧/٠٩
|

542 دارودرمانی ١٣٩٩/٠٧/٠٨
|

543 ارجح ١٣٩٩/٠٧/٠٨
|

544 معاینه‌ بالینی ١٣٩٩/٠٧/٠٨
|

545 درد خنجری ١٣٩٩/٠٧/٠٨
|

546 مبتلا ١٣٩٩/٠٧/٠٨
|

547 اشک‌ریزش ١٣٩٩/٠٧/٠٨
|

548 غیرلوکالیزه ١٣٩٩/٠٧/٠٧
|

549 اثربخش ١٣٩٩/٠٧/٠٧
|

550 ضایعات و جوش پوستی ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|