برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Seyyedalith

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

451 برنامه عوض شد ١٣٩٩/١٢/٠٨
|

452 رزرو داشتن مثلا اتاق ١٣٩٩/١٢/٠٨
|

453 اصطلاحات و تکه‌کلام‌ها ١٣٩٩/١٢/٠٨
|

454 به نهایت/اوج رساندن کاری/چیزی ١٣٩٩/١٢/٠٨
|

455 آدم رک ١٣٩٩/١٢/٠٨
|

456 خشک و خالی ١٣٩٩/١٢/٠٨
|

457 غیرمستقیم ١٣٩٩/١٢/٠٨
|

458 کاری را بهتر از حد انتظار انجام دادن ١٣٩٩/١٢/٠٨
|

459 برعکس [توضیحات قبلی] ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

460 وقتی از یه فیلم خوشتون نمیاد: the movie wasn't my thing. ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

461 اگه شما هم این‌طور [که توضیح داده شده] هستین. ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

462 من می‌شناسمش؟ ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

463 مبادا ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

464 نظر دادن ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

465 یه بار قبلا ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

466 این لحظه ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

467 بیش از همه ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

468 مثل قبل ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

469 هزینه‌ی ورودی ١٣٩٩/١٢/٠٥
|

470 دوباره تمرکز خود را به دست آوردن ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

471 یه گشتی زدن ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

472 ولو شدن بعد از یه غذای سنگین هم میشه فکر کنم. ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

473 مهم و برجسته ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

474 یه سری زدن ١٣٩٩/١٢/٠٢
|

475 خوره
nerdy about animals: خوره‌ی حیوانات
١٣٩٩/١٢/٠٢
|

476 روی چیزی یا لبه‌ی چیزی بودن ١٣٩٩/١٢/٠٢
|

477 عوض کردن یک فعالیت به فعالیت دیگر ١٣٩٩/١٢/٠١
|

478 توجه طلبیدن ١٣٩٩/١٢/٠١
|

479 سالاد کلم ١٣٩٩/١٢/٠١
|

480 برای عرق ریختن به کار میره ١٣٩٩/١٢/٠١
|

481 مخلوط شدن و ممزوج شدن با هم
meld together
١٣٩٩/١٢/٠١
|

482 a lot of ١٣٩٩/١٢/٠١
|

483 چرخ کردن گوشت نیز ١٣٩٩/١٢/٠١
|

484 دوردور کردن / تابیدن! (اصفهانی) ١٣٩٩/١٢/٠١
|

485 به نظر میاد که انگار ١٣٩٩/١٢/٠١
|

486 این جور چیزا [که پیشتر ذکر شده] ١٣٩٩/١٢/٠١
|

487 بخش اصلی چیزی ١٣٩٩/١٢/٠١
|

488 کار یا فردی که ازش لذت می‌بریم ١٣٩٩/١١/٣٠
|

489 انجام کارهای مدرسه فقط برای نمره نه برای یادگیری ١٣٩٩/١١/٣٠
|

490 آیینی برای عبور از یک مرحله‌ی زندگی به مرحله‌ی بعد / چیزی شبیه جشن تکلیف! ١٣٩٩/١١/٣٠
|

491 واسه شخص خود من ١٣٩٩/١١/٣٠
|

492 بیشتر به این مربوطه که ... ١٣٩٩/١١/٣٠
|

493 تلکه کردن ١٣٩٩/١١/٣٠
|

494 at a very high level ١٣٩٩/١١/٣٠
|

495 هر دفعه ١٣٩٩/١١/٣٠
|

496 جلف ظاهرا ١٣٩٩/١١/٢٩
|

497 out of در اینجا معنی due to می‌دهد: به خاطر هم‌دردی / از روی هم‌دردی ١٣٩٩/١١/٠٨
|

498 جهات ١٣٩٩/١١/٠٣
|

499 قرار بودن / آمادگی داشتن ١٣٩٩/١١/٠١
|

500 به صورت in wake of هم استفاده میشه. ١٣٩٩/١٠/٢٢
|