امتیاز‌های س.ز

بازدید
١٢
امتیاز کل
٢٩٨
کل مدال ها
٤
طلا
٠
نقره
٠
برنز
٤
٣٤
×
١٠
=
٣٤٠
٢١
×
=
-٤٢
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢٩٨

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٣٤
×
١٠
=
٣٤٠
٢١
×
=
-٤٢
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢٩٨

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠