تاریخ
٢ سال پیش
متن
Don't let yesterday use up too much of today. Will Rogers
دیدگاه
٢

اجازه نده دیروزت بیش از حد امروزتو مصرف کنه. ویل راجرز

تاریخ
٢ سال پیش
متن
You shall do as I say!
دیدگاه
٣

تو باید کاری که من میگم رو انجام بدی

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Shall I pick you up at eight?
دیدگاه
٧

باید ساعت 8 بیام دنبالت؟

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Shall we dance?
دیدگاه
٠

ما باید برقصیم؟

تاریخ
٢ سال پیش
متن
The crown prince and his wife had been married for four years without issue.
دیدگاه

شاهزاده و همسرش برای چهار سال بدون نتیجه ازدواج کردند

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Do we know the issue of the contest yet?
دیدگاه
٤

ما هنوز نتیجه ی مسابقه رو میدونیم؟

تاریخ
٢ سال پیش
متن
However badly their son behaves, they never punish him.
دیدگاه
١

با اینکه پسرشان به بدی رفتار می کند هیچوقت او را تنبیه نمی کنند

تاریخ
٢ سال پیش
متن
However do you think you will get the money for a project like that?!
دیدگاه
١

به هر حال ، شما فکر میکنید برای همچین پروژه ای پول خواهید گرفت؟!