برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ستایش آریا

Be the change you wish to see in the world
{Gandhi}

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کلامی ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

2 پوشش گیاهی ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

3 اختلال/نابسامانی ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

4 قریب الوقوع ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

5 غیر قابل تقسیم ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

6 جریان ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

7 چشمگیر/زیاد ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

8 گره خوردگی ترافیکی ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

9 کجی/خمیدگی ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

10 احتمال داشتن ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

11 رام کردن ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

12 خاطر خواه... ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

13 متقاعد کننده
١٣٩٧/٠٨/١٣
|

14 در جمله زیر {نمیتوانستیم پارو بزنیم}
we couldn't row
١٣٩٧/٠٨/١٣
|

15 عبور دادن ١٣٩٧/٠٨/١٣
|

16 راجع به ١٣٩٧/٠٨/١٣
|

17 expensive ١٣٩٧/٠٨/١٣
|

18 costly\high-priced ١٣٩٧/٠٨/١٣
|

19 رها کردن و دست کشیدن و ترک کردن ١٣٩٧/٠٨/١٣
|

20 دیدن و یافتن ١٣٩٧/٠٨/١٣
|

21 خرگوش وحشی ١٣٩٧/٠٨/١٣
|

22 بچه شیر-بچه پلنگ و... ١٣٩٧/٠٨/١٣
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 upset
• The cat upset the vase.
• گربه گلدان را واژگون کرد
١٣٩٧/٠٨/١٤
|

2 figuring
• I'm still figuring my taxes.
• من همیشه مالیات هایم را محاسبه میکنم
١٣٩٧/٠٨/١٤
|