ستایش آریا

ستایش آریا Be the change you wish to see in the world
{Gandhi}

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهverbal١٤:٥٩ - ١٣٩٧/٠٨/١٤کلامیگزارش
57 | 1
vegetation١٤:٥٧ - ١٣٩٧/٠٨/١٤پوشش گیاهیگزارش
87 | 1
upset١٤:٥٢ - ١٣٩٧/٠٨/١٤اختلال/نابسامانیگزارش
55 | 5
upcoming١٤:٥٠ - ١٣٩٧/٠٨/١٤قریب الوقوعگزارش
62 | 1
undividable١٤:٤٨ - ١٣٩٧/٠٨/١٤غیر قابل تقسیمگزارش
2 | 1
trend١٤:٤١ - ١٣٩٧/٠٨/١٤جریانگزارش
76 | 1
tremendous١٤:٤٠ - ١٣٩٧/٠٨/١٤چشمگیر/زیادگزارش
103 | 1
traffic jam١٤:٣٦ - ١٣٩٧/٠٨/١٤گره خوردگی ترافیکیگزارش
64 | 1
tilt١٤:٣٢ - ١٣٩٧/٠٨/١٤کجی/خمیدگیگزارش
18 | 1
tend١٤:٢٦ - ١٣٩٧/٠٨/١٤احتمال داشتنگزارش
25 | 3
tame١٤:٢٤ - ١٣٩٧/٠٨/١٤رام کردنگزارش
30 | 1
beau١٠:٥٠ - ١٣٩٧/٠٨/١٤خاطر خواه. . .گزارش
37 | 1
advanced١٤:١٧ - ١٣٩٧/٠٨/١٣متقاعد کننده گزارش
32 | 1
row١٤:٠٥ - ١٣٩٧/٠٨/١٣در جمله زیر {نمیتوانستیم پارو بزنیم} we couldn't rowگزارش
32 | 2
let in١٤:٠٢ - ١٣٩٧/٠٨/١٣عبور دادنگزارش
74 | 1
on١٣:٤٥ - ١٣٩٧/٠٨/١٣راجع بهگزارش
71 | 5
dear١٣:٣٢ - ١٣٩٧/٠٨/١٣expensiveگزارش
57 | 2
expensive١٣:٢٦ - ١٣٩٧/٠٨/١٣costly\high - pricedگزارش
48 | 3
desert١٠:٤٩ - ١٣٩٧/٠٨/١٣رها کردن و دست کشیدن و ترک کردنگزارش
64 | 4
spot١٠:٢٧ - ١٣٩٧/٠٨/١٣دیدن و یافتنگزارش
48 | 2
hare١٠:٢٧ - ١٣٩٧/٠٨/١٣خرگوش وحشیگزارش
14 | 1
cub١٠:٢٤ - ١٣٩٧/٠٨/١٣بچه شیر - بچه پلنگ و. . .گزارش
18 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهupset١٤:٥١ - ١٣٩٧/٠٨/١٤
• The cat upset the vase.
گربه گلدان را واژگون کرد
136 | 19
figuring١٠:٤١ - ١٣٩٧/٠٨/١٤
• I'm still figuring my taxes.
من همیشه مالیات هایم را محاسبه میکنم
16 | 1