امتیاز‌های سارافرجپور

بازدید
٢١
امتیاز کل
١١٦,٢٨٩
کل مدال ها
١,٦٦٣
طلا
١١
نقره
٥٦٢
برنز
١,٠٩٠
١١,٩٧٠
×
١٠
=
١١٩,٧٠٠
١,٧٠٥
×
=
-٣,٤١٠
٠
×
٢
=
٠
١
×
=
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١١٦,٢٨٩

جزئیات امتیاز در دیکشنری

١١,٩٧٠
×
١٠
=
١١٩,٧٠٠
١,٧٠٥
×
=
-٣,٤١٠
٠
×
٢
=
٠
١
×
=
٠
×
-١٥
=
٠
١١٦,٢٨٩

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠