امتیاز‌های سارافرجپور

بازدید
١
امتیاز کل
١٠٩,٦٥٣
کل مدال ها
١,٥٩٧
طلا
١١
نقره
٥٥١
برنز
١,٠٣٥
١١,٣٠٠
×
١٠
=
١١٣,٠٠٠
١,٦٧٣
×
=
-٣,٣٤٦
٠
×
٢
=
٠
١
×
=
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٠٩,٦٥٣

جزئیات امتیاز در دیکشنری

١١,٣٠٠
×
١٠
=
١١٣,٠٠٠
١,٦٧٣
×
=
-٣,٣٤٦
٠
×
٢
=
٠
١
×
=
٠
×
-١٥
=
٠
١٠٩,٦٥٣

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠