برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سمیرا قاسمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مراقبه کردن ، در خلسه فرو رفتن، تمدد اعصاب کردن،تأمل کردن، اندیشیدن ١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

2 غرق‌شدگی، خفگی در آب ١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

3 فرسودگی ،خستگی، زدگی ١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

4 آینده‌دار ١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

5 فیت، متناسب ، اندازه ١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

6 ناامید، مستاصل، سرخورده، درمانده ١٣٩٩/٠٧/٢٦
|

7 آخرین ، به‌روز ، جدیدترین ١٣٩٩/٠٧/٢٦
|

8 سفت
خشک (از ترس)
جدی، سختگیر
١٣٩٩/٠٧/٠٧
|

9 مدار، مسیر گرد (برای مسابقه) ١٣٩٩/٠٧/٠٧
|