arcade

/arˈkeɪd//ɑːˈkeɪd/

معنی: گذرگاه طاقدار، طاقهای پشت سرهم
معانی دیگر: گذرگاه دارای تاق ضربی، طاقگان، دالان، پاساژ، بازارچه، (معماری) یک سری ستون که روی آنها تاق های ضربی ساخته شده باشد، ساختمان دارای تاق قوسی

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: a series of arches connected and supported by pillars, columns, or the like.
مترادف: archway
مشابه: cloister, colonnade, loggia, peristyle, portico

(2) تعریف: any such passageway, covered and lined with small shops or amusement galleries.
مترادف: gallery
مشابه: loggia, mall, market, mart, plaza

- The teenagers went off to play games in the arcade.
[ترجمه محسن] نوجوانان برای بازی در دالان رفتند
|
[ترجمه ترگمان] نوجوون ها رفتن تا بازی رو تو سالن بازی کنن
[ترجمه گوگل] نوجوانان به بازی در بازی رفتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. We go to the amusement arcade on Saturdays to play the electronic games.
[ترجمه ترگمان]ما شنبه ها میریم به سالن تفریحات \"شنبه\" تا بازی های الکترونیکی رو بازی کنیم
[ترجمه گوگل]ما بازی شنبه ها را به بازی سرگرمی می بریم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Dozens of arcade games were beeping and ringing along the wall.
[ترجمه ترگمان]ده ها بازی دیگر در طول دیوار به صدا در آمد و در طول دیوار شروع به زنگ زدن کردند
[ترجمه گوگل]ده ها بازی در حال پخش در امتداد دیوار آواز و صدا زدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It has an exceptionally lofty nave arcade whose pointed arches reach almost into the vault.
[ترجمه ترگمان]این ساختمان کلیسای جامع بلندی دارد که قوس pointed به آن نزدیک می شود و تقریبا به گاوصندوق می رسد
[ترجمه گوگل]این یک بازی فوق العاده غول پیکر است که آرک های اشاره شده آن تقریبا به طاق نزدیک می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The nave is lofty and divided into nave arcade, triforium and clerestory.
[ترجمه ترگمان]شبستان بلندتر است و به arcade شبستان، triforium و clerestory تقسیم می شود
[ترجمه گوگل]این غول بالا است و به بازی های NAV، Triforium و Clerestory تقسیم شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. It's among the best arcade adventures available for the C6 and one of Ocean's better conversions.
[ترجمه ترگمان]این در میان بهترین adventures است که برای the و تبدیل بهتر اقیانوس در دسترس است
[ترجمه گوگل]این یکی از بهترین ماجراجویی های بازی در دسترس برای C6 و یکی از تبدیل های بهتر اقیانوس است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. They were standing in the shadowy arcade that encircled the cobblestone courtyard.
[ترجمه ترگمان]آن ها در حالی که حیاط سنگفرش حیاط را احاطه کرده بودند ایستاده بودند
[ترجمه گوگل]آنها در بازی سایه ای ایستاده بودند که حیاط قلعه را محاصره کرده بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The choir arcade piers are grouped with large carved foliated capitals.
[ترجمه ترگمان]پایه های چوبی گروه همسرایان با حروف بزرگ حکاکی شده و حکاکی شده، گروه بندی می شوند
[ترجمه گوگل]پایه های بازی های گروه کر با سربازانی با سنگ های قیمتی بزرگ دسته بندی می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The shopping arcade is a stroll-and-browse region and the preserve of medium tempo Lawrence Welk.
[ترجمه ترگمان]The خرید یک منطقه گشت و گذار و حفظ سرعت متوسط لارنس Welk است
[ترجمه گوگل]مسابقه خرید یک منطقه قدم زدن و مرور و نگه داشتن سرعت متوسط ​​لاورنس ولک است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. The beach shops and the amusement arcade didn't open until ten.
[ترجمه ترگمان]مغازه های ساحلی و سالن تفریحات تا ساعت ده باز نشدند
[ترجمه گوگل]مغازه های ساحل و بازی سرگرمی تا ده سال باز نشده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Arcade had net profit 9 million guilders in its fiscal year ended March on sales of about 398 million guilders.
[ترجمه ترگمان]در سال مالی آن، Arcade، که در سال مالی آن ۹ میلیون گیلدر سود داشت، به فروش حدود ۳۹۸ میلیون گیلدر (guilders)پایان داد
[ترجمه گوگل]بازی در سال مالی خود به پایان رسید در ماه مارس با فروش 9 میلیون گیلدر، حدود 398 میلیون گیلدر را کسب کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. This is a fairly traditional arcade adventure but offers excellent graphics and several neat, distinctive touches.
[ترجمه ترگمان]این یک ماجراجویی کلاسیک سنتی است، اما گرافیک عالی و بسیاری چیزهای تمیز و متمایز را ارایه می دهد
[ترجمه گوگل]این یک ماجراجویی عجیب و غریب است اما گرافیک عالی و چند لمس تمیز و منحصر به فرد را ارائه می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. The new arcade looked very attractive in the spring sunshine.
[ترجمه ترگمان]The جدید در آفتاب بهاری بسیار جذاب به نظر می رسید
[ترجمه گوگل]بازی جدید در آفتاب بهار بسیار جذاب بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. At arcade level, lie the tombs of past Bohemian kings.
[ترجمه ترگمان]در سطح arcade مقبره های پادشاهان بوهمی نیستند
[ترجمه گوگل]در سطح بازی، مقبره های پادشاهان بوهمیان را درو کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. The simple nave arcade is of moulded brick in wide pointed arches.
[ترجمه ترگمان]The ساده شبستان در طاق های نوک دار گسترده ساخته شده است
[ترجمه گوگل]بازی ساده Nave از آجرهای قالب دار در آرک های گسترده ای است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. The arcade section is hideous, featuring computer-controlled players running around like headless chickens and never attempting a tackle.
[ترجمه ترگمان]بخش arcade به شکل وحشتناکی زشت و پر زرق و برق است و بازیکنان کنترل کامپیوتر مثل مرغ بدون سر کار می کنند و هرگز برای مقابله با آن تلاش نمی کنند
[ترجمه گوگل]بخش بازی پنهانی است و شامل بازیکنان کامپیوتر کنترل شده در حال اجرا مانند جوجه های بی سر و هرگز تلاش برای مقابله
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

گذرگاه طاقدار (اسم)
arcade, archway

طاقهای پشت سرهم (اسم)
arcade

تخصصی

[عمران و معماری] طاقدار - طاقگان

به انگلیسی

• passageway covered with an arched roof; video game room, location containing coin-operated games
an arcade is a covered passageway, leading off a street, that has shops along it.

پیشنهاد کاربران

جایی که بچه ها با دستاههای بازی سکه ای بازی میکنند. یا یه نوع شهر بازی
گذرگاه سرپوشیده
بازار سرپوشیده
Arcade بازارچه
Video Arcade گیم نت
کلوپ بازی، پاساژ
مثال:
a shopping arcade
a video game arcade
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما