امتیاز‌های Samaneh Mahmoodi

بازدید
١٦
امتیاز کل
٨,٩٩٩
کل مدال ها
١٧٨
طلا
١
نقره
٨٤
برنز
٩٣
٩٠٨
×
١٠
=
٩,٠٨٠
١٢٠
×
=
-٢٤٠
٨٧
×
٢
=
١٧٤
١٥
×
=
-١٥
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٨,٩٩٩

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٩٠٨
×
١٠
=
٩,٠٨٠
١٢٠
×
=
-٢٤٠
٨٧
×
٢
=
١٧٤
١٥
×
=
-١٥
٠
×
-١٥
=
٠
٨,٩٩٩

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠