نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

١
نوع مدال

ثبت واژه جدید

٧٥
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

٧
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

تایید موبایل و ایمیل

١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٥٣
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٣٣
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

١
نوع مدال

ثبت حداقل ١٠٠ رای

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

تکمیل درباره من

١