سامان نصیری

سامان نصیری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهin such a way that١٢:٠٥ - ١٣٩٧/٠٤/١٥به طوری کهگزارش
60 | 0
cited١٣:٤٨ - ١٣٩٧/٠٤/٠٢ذکر شده - اشاره شدهگزارش
41 | 1
exposure٢٢:١٢ - ١٣٩٧/٠٣/٢٥فعالیت - فعالیت بدنیگزارش
67 | 2
attentiveness٢٣:٤١ - ١٣٩٧/٠٣/٢٤توجه - مراقبتگزارش
12 | 0
store١١:٢٦ - ١٣٩٧/٠٣/٠٩حمل کردن - انبار کردنگزارش
37 | 6
infera١٨:٢٨ - ١٣٩٧/٠٣/٠٧پایین - زیر - مادونگزارش
5 | 0
recurvatum١٣:١٧ - ١٣٩٧/٠٣/٠٧عقب زدگی زانو ( نوعی ناهنجاری بدنی )گزارش
7 | 0
acuteness٠٠:١٣ - ١٣٩٧/٠٣/٠٥ناگهانی - به شدت - به صورت حادگزارش
14 | 1
take a break١١:٢٢ - ١٣٩٧/٠٢/٢٩دچار وقفه شدنگزارش
67 | 5
as well as١١:٠٩ - ١٣٩٧/٠٢/٢٩مشابه با - مانندگزارش
191 | 3
passed١٥:١٩ - ١٣٩٧/٠٢/٢١تصویب شدنگزارش
110 | 3
exceed١١:٥٣ - ١٣٩٧/٠٢/١٤اضافی - بیشترگزارش
32 | 1
climbing١٠:٢١ - ١٣٩٧/٠٢/٠٩صخره نوردیگزارش
74 | 1
noncompetitive١٣:٣١ - ١٣٩٧/٠٢/٠٨تفریحیگزارش
2 | 3
aquatic١١:١٠ - ١٣٩٧/٠٢/٠٨ورزش های آبیگزارش
14 | 4
work load٠٠:٣٨ - ١٣٩٧/٠٢/٠٨شدت - ( در ورزش ) : شدت تمرینگزارش
23 | 1
tendinopathy٢٣:٠٣ - ١٣٩٧/٠٢/٠٧التهاب تاندون - آسیب های مربوط به تاندونگزارش
16 | 0
bobsleigh١٣:٣٤ - ١٣٩٧/٠٢/٠٣مسابقات باب اسلد ( در المپیک زمستانی )گزارش
5 | 0
epidemiology١٢:٢٠ - ١٣٩٧/٠١/٢٩شیوع شناسیگزارش
30 | 1
exceed١٦:١١ - ١٣٩٧/٠١/٢٧به هم خوردنگزارش
14 | 1
identifiable٢٣:٣٥ - ١٣٩٧/٠١/٢٥محسوس، قابل لمسگزارش
41 | 1
dealing with١١:٢٢ - ١٣٩٧/٠١/٢٠تعامل داشتنگزارش
51 | 2
scapulohumeral١٨:٠١ - ١٣٩٦/١١/٠٧شانه ای بازویی ( مفصل ) - کتفی بازویی - منظور همان مفصل شانه است.گزارش
5 | 0
tug١٨:٠٧ - ١٣٩٦/٠٩/٢٧زورآزمایی کردن ( در ورزش کشتی )گزارش
30 | 1
warmth١٨:٠٠ - ١٣٩٦/٠٩/١٨گر گرفتن ( در موارد بیماری )گزارش
41 | 1
luggage١٢:٣٠ - ١٣٩٦/٠٦/٢٥کوله پشتیگزارش
41 | 2
reduction٢١:٥٨ - ١٣٩٦/٠٥/١٨جااندازی ( در دررفتگی ها )گزارش
122 | 1
tenderness٢١:٤٨ - ١٣٩٦/٠٥/١٨حساسیتگزارش
101 | 0
visual٠٠:١٨ - ١٣٩٦/٠٤/٢٥ظاهریگزارش
67 | 1
tingling٢٣:٥٠ - ١٣٩٦/٠٤/٢٤احساس گز گزگزارش
122 | 0
tingling٢٣:١٢ - ١٣٩٦/٠٤/٢٤مور مور شدنگزارش
133 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده