سامان نصیری

سامان نصیری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهin such a way that١٢:٠٥ - ١٣٩٧/٠٤/١٥به طوری کهگزارش
53 | 0
cited١٣:٤٨ - ١٣٩٧/٠٤/٠٢ذکر شده - اشاره شدهگزارش
34 | 1
exposure٢٢:١٢ - ١٣٩٧/٠٣/٢٥فعالیت - فعالیت بدنیگزارش
53 | 1
attentiveness٢٣:٤١ - ١٣٩٧/٠٣/٢٤توجه - مراقبتگزارش
2 | 0
store١١:٢٦ - ١٣٩٧/٠٣/٠٩حمل کردن - انبار کردنگزارش
37 | 5
infera١٨:٢٨ - ١٣٩٧/٠٣/٠٧پایین - زیر - مادونگزارش
5 | 0
recurvatum١٣:١٧ - ١٣٩٧/٠٣/٠٧عقب زدگی زانو ( نوعی ناهنجاری بدنی )گزارش
5 | 0
acuteness٠٠:١٣ - ١٣٩٧/٠٣/٠٥ناگهانی - به شدت - به صورت حادگزارش
12 | 1
take a break١١:٢٢ - ١٣٩٧/٠٢/٢٩دچار وقفه شدنگزارش
55 | 5
as well as١١:٠٩ - ١٣٩٧/٠٢/٢٩مشابه با - مانندگزارش
161 | 2
passed١٥:١٩ - ١٣٩٧/٠٢/٢١تصویب شدنگزارش
90 | 2
exceed١١:٥٣ - ١٣٩٧/٠٢/١٤اضافی - بیشترگزارش
28 | 1
climbing١٠:٢١ - ١٣٩٧/٠٢/٠٩صخره نوردیگزارش
67 | 1
noncompetitive١٣:٣١ - ١٣٩٧/٠٢/٠٨تفریحیگزارش
2 | 2
aquatic١١:١٠ - ١٣٩٧/٠٢/٠٨ورزش های آبیگزارش
9 | 2
work load٠٠:٣٨ - ١٣٩٧/٠٢/٠٨شدت - ( در ورزش ) : شدت تمرینگزارش
18 | 1
tendinopathy٢٣:٠٣ - ١٣٩٧/٠٢/٠٧التهاب تاندون - آسیب های مربوط به تاندونگزارش
14 | 0
bobsleigh١٣:٣٤ - ١٣٩٧/٠٢/٠٣مسابقات باب اسلد ( در المپیک زمستانی )گزارش
5 | 0
epidemiology١٢:٢٠ - ١٣٩٧/٠١/٢٩شیوع شناسیگزارش
23 | 1
exceed١٦:١١ - ١٣٩٧/٠١/٢٧به هم خوردنگزارش
12 | 1
identifiable٢٣:٣٥ - ١٣٩٧/٠١/٢٥محسوس، قابل لمسگزارش
41 | 1
dealing with١١:٢٢ - ١٣٩٧/٠١/٢٠تعامل داشتنگزارش
46 | 2
scapulohumeral١٨:٠١ - ١٣٩٦/١١/٠٧شانه ای بازویی ( مفصل ) - کتفی بازویی - منظور همان مفصل شانه است.گزارش
2 | 0
tug١٨:٠٧ - ١٣٩٦/٠٩/٢٧زورآزمایی کردن ( در ورزش کشتی )گزارش
25 | 1
warmth١٨:٠٠ - ١٣٩٦/٠٩/١٨گر گرفتن ( در موارد بیماری )گزارش
32 | 1
luggage١٢:٣٠ - ١٣٩٦/٠٦/٢٥کوله پشتیگزارش
39 | 1
reduction٢١:٥٨ - ١٣٩٦/٠٥/١٨جااندازی ( در دررفتگی ها )گزارش
76 | 1
tenderness٢١:٤٨ - ١٣٩٦/٠٥/١٨حساسیتگزارش
94 | 0
visual٠٠:١٨ - ١٣٩٦/٠٤/٢٥ظاهریگزارش
55 | 1
tingling٢٣:٥٠ - ١٣٩٦/٠٤/٢٤احساس گز گزگزارش
87 | 0
tingling٢٣:١٢ - ١٣٩٦/٠٤/٢٤مور مور شدنگزارش
103 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده