برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سامان نصیری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

101 به طوری که ١٣٩٧/٠٤/١٥
|

102 ذکر شده - اشاره شده ١٣٩٧/٠٤/٠٢
|

103 فعالیت- فعالیت بدنی ١٣٩٧/٠٣/٢٥
|

104 توجه - مراقبت ١٣٩٧/٠٣/٢٤
|

105 حمل کردن - انبار کردن ١٣٩٧/٠٣/٠٩
|

106 پایین - زیر - مادون ١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

107 عقب زدگی زانو (نوعی ناهنجاری بدنی) ١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

108 ناگهانی - به شدت - به صورت حاد ١٣٩٧/٠٣/٠٥
|

109 دچار وقفه شدن ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

110 مشابه با - مانند ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

111 تصویب شدن ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

112 اضافی - بیشتر ١٣٩٧/٠٢/١٤
|

113 صخره نوردی ١٣٩٧/٠٢/٠٩
|

114 تفریحی ١٣٩٧/٠٢/٠٨
|

115 ورزش های آبی ١٣٩٧/٠٢/٠٨
|

116 شدت - (در ورزش): شدت تمرین ١٣٩٧/٠٢/٠٨
|

117 التهاب تاندون - آسیب های مربوط به تاندون ١٣٩٧/٠٢/٠٧
|

118 مسابقات باب اسلد (در المپیک زمستانی) ١٣٩٧/٠٢/٠٣
|

119 شیوع شناسی ١٣٩٧/٠١/٢٩
|

120 به هم خوردن ١٣٩٧/٠١/٢٧
|

121 محسوس، قابل لمس ١٣٩٧/٠١/٢٥
|

122 تعامل داشتن ١٣٩٧/٠١/٢٠
|

123 شانه ای بازویی (مفصل) - کتفی بازویی- منظور همان مفصل شانه است. ١٣٩٦/١١/٠٧
|

124 زورآزمایی کردن (در ورزش کشتی) ١٣٩٦/٠٩/٢٧
|

125 گر گرفتن (در موارد بیماری) ١٣٩٦/٠٩/١٨
|

126 کوله پشتی ١٣٩٦/٠٦/٢٥
|

127 جااندازی ( در دررفتگی ها) ١٣٩٦/٠٥/١٨
|

128 حساسیت ١٣٩٦/٠٥/١٨
|

129 ظاهری ١٣٩٦/٠٤/٢٥
|

130 احساس گز گز ١٣٩٦/٠٤/٢٤
|

131 مور مور شدن ١٣٩٦/٠٤/٢٤
|