برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سامان نصیری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 عضلۀ دندانه ای قدامی ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

52 با توجه به این که ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

53 تحرک بخشی ١٣٩٨/٠١/٢٣
|

54 فقدان جنبش پذیری - کاهش جنبش پذیری ١٣٩٨/٠١/٢١
|

55 اکسیژن درمانی پرفشار ١٣٩٨/٠١/١٠
|

56 از پای درآوردن ١٣٩٨/٠١/٠٩
|

57 درون ریز - غدد درون ریز ١٣٩٧/١٢/٢١
|

58 غیرقابل تغییر ١٣٩٧/١٢/١٥
|

59 زنجیره - اتصال - ارتباط - پیوستگی ١٣٩٧/١٢/١٥
|

60 هماهنگ کننده ١٣٩٧/١٢/١٤
|

61 تشکیل شده است از ١٣٩٧/١٢/١٤
|

62 مورد تأیید- استاندارد ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

63 مادرزادی ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

64 بدراستایی - ناهنجاری (در بدن) ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

65 به نظر می رسد ١٣٩٧/٠٨/١١
|

66 بلوغ - بالیدگی ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

67 پیشی گرفتن، سریع تر بودن ١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

68 کم تحرک ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

69 از این نظر - از این جهت ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

70 کافی- بی کم وکاست ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

71 پیکر سنجی ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

72 استخوان پاشنه ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

73 علیرغم اینکه ١٣٩٧/٠٦/٢٨
|

74 نشان دادن- آشکار ساختن ١٣٩٧/٠٦/٢٦
|

75 بد جوش خوردن استخوان - بهبود نامناسب استخوان پس از شکستگی ١٣٩٧/٠٦/٢٦
|

76 انحنا دار - منحنی - تاب دار ١٣٩٧/٠٦/٢٦
|

77 در بدن: منظور تحمل وزن بدن روی پاها است. ١٣٩٧/٠٦/٢٦
|

78 ناقص- نامناسب ١٣٩٧/٠٦/٢٦
|

79 عواقب ١٣٩٧/٠٦/٢٦
|

80 فاقد عصب ١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

81 به عدم وجود رگ های خونی اطلاق می شود- این واژه در بافت هایی از بدن مورد استفاده قرار می گیرد که تغذیه اشان از طریق عروق خونی صورت نمی گیرد. مانند صفح ... ١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

82 فاقد عروق خونی ١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

83 ارجحیت داشتن ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

84 به ترتیب ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

85 از این رو ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

86 ضرب المثل، اصطلاح، عبارت ١٣٩٧/٠٦/١٩
|

87 فرضیه - احتمال ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

88 تحمل ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

89 تحمل کننده - متحمل - تحمل داشتن ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

90 صاحب نظران ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

91 از این روی ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

92 بخش اصلی ١٣٩٧/٠٤/٢٢
|

93 نوعی ورزش توانی است - کراس فیت ١٣٩٧/٠٤/٢٢
|

94 پرشی - جهشی ١٣٩٧/٠٤/٢٢
|

95 تمرین حس عمقی ١٣٩٧/٠٤/٢١
|

96 در ورزش: انقباض برون گرا (نوعی انقباض عضلانی) - برون گرا ١٣٩٧/٠٤/٢١
|

97 تقسیم شدن ١٣٩٧/٠٤/١٨
|

98 چرخۀ بزرگ - در ورزش: چرخۀ بزرگ تمرین ( از چند مزوسیکل یا چرخۀ متوسط تشکیل می شود) ١٣٩٧/٠٤/١٨
|

99 چرخۀ متوسط - در ورزش: چرخۀ متوسط تمرین ( که شامل چند هفته تمرین است و از چند میکروسیکل تشکیل می شود) ١٣٩٧/٠٤/١٨
|

100 چرخۀ کوچک - در ورزش: چرخۀ کوچک تمرین (که شامل جلسات تمرین در یک هفته می شود) ١٣٩٧/٠٤/١٨
|