برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

sakineh tebbi

sakineh

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دوران قاعدگی ١٣٩٩/٠٧/٠٨
|

2 وابستگان ١٣٩٩/٠٧/٠٧
|

3 موثق ١٣٩٩/٠٧/٠٥
|

4 معتبر ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

5 مضاعف ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

6 تعیین شده ١٣٩٩/٠٦/٣١
|

7 بکارگیری ١٣٩٩/٠٦/٣١
|

8 ناخواسته
ندانسته
١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

9 قرص ضد بارداری ١٣٩٩/٠٦/١٤
|

10 پیاپی
متوالی
١٣٩٩/٠٦/١١
|

11 وزنه بردار ١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

12 برگزیده ١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

13 دوره ای
متناوب
١٣٩٩/٠٤/١٥
|

14 ضد بارداری ١٣٩٩/٠٤/١٣
|

15 از همه مهمتر ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

16 مایع لباسشویی
١٣٩٨/١٢/١٠
|

17 افت تنظیم ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

18 ساختار ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

19 در نتیجه ١٣٩٨/١١/١٨
|

20 جذب ١٣٩٨/١١/١٥
|

21 بازتاب
١٣٩٨/١١/٠٥
|

22 حیاتی ١٣٩٨/١١/٠٥
|

23 درک درست
١٣٩٨/١١/٠٤
|

24 ارزیابی مثبت ١٣٩٨/١٠/٢٢
|

25 نقطه ی مقابل ١٣٩٨/١٠/٢٢
|

26 پنیر محلی ١٣٩٨/١٠/٢٢
|

27 اعتراض ١٣٩٨/١٠/٢٢
|

28 عطف ١٣٩٨/١٠/٢١
|

29 حامل
انتقال دهنده
١٣٩٨/١٠/٢١
|

30 بازسازی ١٣٩٨/١٠/٢١
|

31 حواستان باشد ١٣٩٨/١٠/٢١
|

32 شیوه ی زندگی ١٣٩٨/١٠/١٩
|

33 پی بردن ١٣٩٨/١٠/١٩
|

34 متوالی ١٣٩٨/١٠/١٨
|

35 منجر شدن ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

36 عدم به کارگیری ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 reflect
• One’s words reflect one’s thinking.
• گفتار شما بازتاب طرز تفکر شما است.
١٣٩٨/١١/٠٥
|

2 fuel
• I need to fuel up before I begin the trip.
• باید قبل از شروع سفر باکم رو پر کنم.
١٣٩٨/١٠/٢١
|

3 around
• The car turned around.
• ماشین همین حوالی دور زد.
١٣٩٨/١٠/٢٠
|

4 lifestyle
• He doesn't have a very healthy lifestyle.
• شیوه ی زندگی او سالم نیست.
١٣٩٨/١٠/١٩
|

5 frequently
• One who frequently looks back can't go far.
• اگر مدام به گذشته نگاه کنی نمی توانی پیشرفت کنی.
١٣٩٨/١٠/١٩
|

6 mix
• I don't like to mix business with pleasure .
• نمی خواهم کار و تفریح را با هم قاتی کنم.
١٣٩٨/١٠/١٨
|