امتیاز‌های صاحب بابائی

بازدید
١٤
امتیاز کل
٢٠,٤٥٥
کل مدال ها
٨٣
طلا
١٠
نقره
٦٠
برنز
١٣
٢,٠٥٠
×
١٠
=
٢٠,٥٠٠
٣٠
×
=
-٦٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
١
×
١٥
=
١٥
٠
×
-١٥
=
٠
٢٠,٤٥٥

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٢,٠٤٥
×
١٠
=
٢٠,٤٥٠
٣٠
×
=
-٦٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢٠,٣٩٠

جزئیات امتیاز در بپرس

٥
×
١٠
=
٥٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
١
×
١٥
=
١٥
٠
×
-١٥
=
٠
٦٥