نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
endosymbiont: درون همزیست
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
endosymbiont: درون همزیست
٦ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
enolase: انولاز ( نوعی آنزیم )
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
ubiquinone: یوبی کوئینون ( نقش در زنجیره انتقال ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
photorespiration: تنفس نوری
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
phosphoenolpyruvate: فسفو انول پیرووات
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
fight or flight: ستیز و گریز
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
circulatory system: سیستم گردش خون
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
specificity: اختصاصیت
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
cytokinesis: سیتوکینز ( تقسیم سیتوپلاسم )
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
cytokinesis: سیتوکینز ( تقسیم سیتوپلاسم )
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
separase: آنزیم سپاراز ( مرحله آنافاز چرخه سل ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
fibroblast: فیبروبلاست
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
herceptin: داروی درمان سرطان پستان
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
vinblastine: داروی مورد استفاده در درمان انواعی ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
horticulturalist: a person who is involved in the stu ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
horticulturalist: a person who is involved in the stu ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
drosophila melanogaster: دروزوفیلا ملانوگستر ( مگس میوه )
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
synaptonemal complex: کمپلکس سیناپتونمال ( پروفاز I )
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
self fertilization: خود لقاحی
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
reciprocal cross: آمیزش متقابل
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
punnett square: مربع پانت ( ژنتیک )
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
first glance: نگاه اول
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
coexist: با هم وجود داشتن
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
amniocentesis: a medical test that involves taking ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
phenylketonuria: an inherited disease due to faulty ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
hemochromatosis: a rare metabolic disorder character ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
wild type: گونه وحشی ( گونه ای که در جمعیت طبی ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
calico cat: a cat with black, brown, orange and ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
recombination: نوترکیبی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
cytogenetic: the branch of biology linking the s ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
gymnastics: mental/verbal gymnastics ( = quick ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
bottleneck: اثر دهانه بطری ( زیست شناسی )
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
protocell: پیش سلول
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
sclereid: اسکلرئید ( گیاه شناسی )
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
sclereid: اسکلرئید ( گیاه شناسی )
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

-
دیکشنری
-
٦ ماه پیش