نوع مدال

ثبت واژه جدید

١٥
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

٣
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

١١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٧
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١