حنا صبوری

حنا صبوری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهplayed١٣:٠١ - ١٤٠٠/٠٤/١٧بازی کردنگزارش
12 | 1
their٢٠:٥٠ - ١٤٠٠/٠٤/٠٥مال شان مال آنهاگزارش
7 | 0
korea١٧:٣٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠٥کشور کرهگزارش
9 | 0
on١٧:٢١ - ١٤٠٠/٠٤/٠٥به طرف ، بنابرگزارش
9 | 1
can١٣:٥٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٥می تواند ، توانستنگزارش
12 | 0
jewerly١٣:٥٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠٥جواهر فروشیگزارش
7 | 0
definitely١٣:١١ - ١٤٠٠/٠٤/٠٥حتما ، مطمئننگزارش
12 | 0
should١٣:٠٦ - ١٤٠٠/٠٤/٠٥باید , بلافاصله، درجاگزارش
7 | 1
see١٢:٥٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠٥دیدن ، نگاه کردنگزارش
5 | 0
wings١٢:٢٣ - ١٤٠٠/٠٤/٠٥بال های هواپیما ، بال های حیواناتگزارش
9 | 0
feet١٢:٢١ - ١٤٠٠/٠٤/٠٥دستگزارش
5 | 1
its١٢:١٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٥its یعنی مال آن ، یعنی آن ولی برای حیوانات استفاده میشودگزارش
7 | 0