برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمدرضا سعیدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Small robots
١٤٠٠/٠٢/٢٦
|

2 قله ، اوج ، نوک، بالا ١٤٠٠/٠١/٢٣
|

3 حاشیه ١٤٠٠/٠١/٢٣
|

4 amazing ١٤٠٠/٠١/٢٣
|

5 یک طرفه ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

6 طرفدار
fans
١٣٩٩/١١/٢٩
|

7 the player who is leader of the team
سر تيم
١٣٩٩/١١/٢٩
|

8 منظورت این است که
?...does that mean
١٣٩٩/١١/٢٧
|

9 فلاش داخلی ١٣٩٩/١١/١٨
|

10 عکاسی ١٣٩٩/١١/١٨
|

11 Painting with black pencil and without color ١٣٩٩/١١/١٨
|

12 انتشار ١٣٩٩/١١/١١
|

13 آموزش مجازی یا همان آموزش از راه دور ١٣٩٩/١٠/٢٧
|

14 the education of children at home by their parents
١٣٩٩/١٠/٢٧
|

15 جنجال ، بحث ، مجادله ، اختلاف نظر ، جدال ، ستیز ١٣٩٩/١٠/٢٦
|

16 Clothes that are made of silk and are very expensive ١٣٩٩/١٠/٠٣
|

17 These are called mirrors next to car doors ١٣٩٩/١٠/٠٢
|

18 دستگیره در ماشین ١٣٩٩/١٠/٠٢
|

19 make full use of something ١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

20 Small robots
١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

21 helpful information ١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

22 پسندیدن و یا ترجیح دادن
Like or prefer
١٣٩٩/٠٩/١٤
|

23 اجرا به صورت انفرادی و تک نفره

١٣٩٩/٠٩/١٤
|