امتیاز‌های رضا حیدری

بازدید
١
امتیاز کل
٣٩,٣٩٢
کل مدال ها
٣٤١
طلا
٣
نقره
٢٥
برنز
٣١٣
٤,٠٢٣
×
١٠
=
٤٠,٢٣٠
٤١٩
×
=
-٨٣٨
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٣٩,٣٩٢

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٤,٠٢٣
×
١٠
=
٤٠,٢٣٠
٤١٩
×
=
-٨٣٨
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٣٩,٣٩٢

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠