تاریخ
٢ سال پیش
متن
I want to cross out the unnecessary words.
دیدگاه
٢

من می خواهم کلمات غیرضروری را خط بزنم

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Do not alight while the train is still in motion .
دیدگاه
٧

در حالی که قطار هنوز در حال حرکت است پیاده نشوید