امتیاز‌های رسول

بازدید
١١
امتیاز کل
٤٠
کل مدال ها
١
طلا
٠
نقره
٠
برنز
١
٤
×
١٠
=
٤٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٤٠

جزئیات امتیاز در دیکشنری

١
×
١٠
=
١٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٠

جزئیات امتیاز در بپرس

٣
×
١٠
=
٣٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٣٠