تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
١

مناقشه یعنی تلاش برای به دست آوردن نقش مؤثر در موضوعی که توسط دو یا چند نفر یا گروه انجام میشه