رهگذر

رهگذر ضمن سپاس از دست اندرکاران گران قدر وبسایت پر محتوا و کاربردی آبادیس، امیدوارم بتوانم سهم هر چند ناچیزی در این مجموعه ارزشمند داشته باشم.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهscamper technique١٣:٠٨ - ١٤٠٠/٠٨/٢٩تکنیک اسکمپر ( جایگزینی، ترکیب، تطبیق، اصلاح، کاربردهای دیگر، حذف و بازآرایی )گزارش
2 | 1
improv technique١٢:١٧ - ١٤٠٠/٠٨/٢٩تکنیک بداهه گوییگزارش
2 | 1
soak time١١:٥٠ - ١٤٠٠/٠٨/٢٩زمان انتظارگزارش
2 | 1
idea creation١١:٤١ - ١٤٠٠/٠٨/٢٩ایده آفرینیگزارش
2 | 1
subconscious mind١١:٣٦ - ١٤٠٠/٠٨/٢٩ضمیر ناخودآگاهگزارش
2 | 1
triz١٠:٤٠ - ١٤٠٠/٠٨/٢٩Theory of Inventive Problem Solving نظریه حل ابداعانه مسئلهگزارش
2 | 1
guide shop٢٠:٣٧ - ١٤٠٠/٠٨/٢٧فروشگاه راهنمای خرید فروشگاه عرضه فیزیکی محصول قبل از سفارش اینترنتیگزارش
2 | 1
recommendation letter١٢:٠٣ - ١٤٠٠/٠٨/٢٧توصیه نامه معرفی نامهگزارش
2 | 1
entry level position٢٢:١٣ - ١٤٠٠/٠٨/٢٦پست رده پایینگزارش
5 | 0
contingent workers٢١:٣٨ - ١٤٠٠/٠٨/٢٦کارگران پیمانیگزارش
2 | 1
resourcing٢١:٢٩ - ١٤٠٠/٠٨/٢٦تأمین منابعگزارش
2 | 1
shop floor١٨:٣٤ - ١٤٠٠/٠٨/٢٦بخش تولید صحن کارخانهگزارش
5 | 1
merit based increment١٨:٠٩ - ١٤٠٠/٠٨/٢٦اضافه حقوق مبتنی بر شایستگیگزارش
2 | 1
pay for performance١٧:٥٦ - ١٤٠٠/٠٨/٢٦پرداخت برحسب عمکردگزارش
2 | 1
seniority١٧:٥٣ - ١٤٠٠/٠٨/٢٦سنوات سابقه خدمتگزارش
2 | 0
commuting bus١٧:٢٥ - ١٤٠٠/٠٨/٢٦اتوبوس ایاب و ذهابگزارش
2 | 0
harmony oriented١٧:١٦ - ١٤٠٠/٠٨/٢٦هماهنگی گرا توازن گراگزارش
2 | 0
job hardship١٧:١٠ - ١٤٠٠/٠٨/٢٦میزان سختی شغلگزارش
2 | 0
base pay١٧:٠٧ - ١٤٠٠/٠٨/٢٦حقوق پایهگزارش
2 | 0
pay system١٦:٥٨ - ١٤٠٠/٠٨/٢٦نظام پرداختگزارش
2 | 0
collective minded١٦:٥٥ - ١٤٠٠/٠٨/٢٦جمعی نگر دارای ذهنیت جمعیگزارش
2 | 0
brand reinforcemnt١٦:٣١ - ١٤٠٠/٠٨/٢٦اعتلای برندگزارش
2 | 0
mobile capital١٦:١٧ - ١٤٠٠/٠٨/٢٦سرمایه متحرکگزارش
2 | 0
household voter١٥:١٤ - ١٤٠٠/٠٨/٢٦شهروند عادیگزارش
2 | 0
tax competition١٢:٥٦ - ١٤٠٠/٠٨/٢٦رقابت مالیاتیگزارش
2 | 0
public input١٣:٠٨ - ١٤٠٠/٠٨/٢٦نهاده عمومی نهاده تولید عمومیگزارش
2 | 0
competition for capital١٢:٥٦ - ١٤٠٠/٠٨/٢٦رقابت برای جذب سرمایهگزارش
2 | 0
cobb douglas function١١:٤٦ - ١٤٠٠/٠٨/٢٦تابع تولید کاب داگلاسگزارش
2 | 1
total factor productivity١١:٤٤ - ١٤٠٠/٠٨/٢٦بهره وری کل عوامل تولیدگزارش
2 | 0
poorly endowed١١:٤٠ - ١٤٠٠/٠٨/٢٦غیر مرفهگزارش
2 | 0
well endowed١١:٣٦ - ١٤٠٠/٠٨/٢٦توانمند پولدار متمول توانگر پررونق ثروتمندگزارش
2 | 0
noncooperative١١:١٣ - ١٤٠٠/٠٨/٢٦غیرهمکارانهگزارش
2 | 0
underprovision١٥:٤٠ - ١٤٠٠/٠٨/٢٥تأمین ناکافیگزارش
2 | 0
distortionary effect١٤:٣٧ - ١٤٠٠/٠٨/٢٥اثر اختلالی اثر اختلال زاگزارش
2 | 0
profit maximization١٤:٣٢ - ١٤٠٠/٠٨/٢٥بیشینه سازی سود حداکثرسازی سودگزارش
2 | 0
head tax١٤:١٤ - ١٤٠٠/٠٨/٢٥مالیات سرانهگزارش
2 | 0
mobile firm١١:٣١ - ١٤٠٠/٠٨/٢٥شرکت سیارگزارش
2 | 0
foreign direct investment١٠:١٠ - ١٤٠٠/٠٨/٢٥سرمایه گذاری مستقیم خارجیگزارش
5 | 0
tax response function١٠:٠١ - ١٤٠٠/٠٨/٢٥تابع واکنش مالیاتیگزارش
2 | 0
breakfast bar٢٢:٥٨ - ١٤٠٠/٠٨/٢٤میز بار صبحانهگزارش
2 | 0
acting on١٣:١٥ - ١٤٠٠/٠٨/٢٤موثر بر تأثیرگذار برگزارش
2 | 1
stagewise١٦:٣٤ - ١٤٠٠/٠٨/٢٣مرحله به مرحله، سلسله مراتبی، گام به گام، تدریجیگزارش
2 | 0
innovation initiatives١٠:٢٥ - ١٤٠٠/٠٨/٢٣اقدامات ابتکاری در حوزه نوآوریگزارش
2 | 0
duvet cover١٦:٣٨ - ١٤٠٠/٠٨/٢٢روتختیگزارش
2 | 0
technology watching١٢:٠٥ - ١٤٠٠/٠٨/٢٢دیده بانی فناوریگزارش
2 | 0
watching١٢:٠٥ - ١٤٠٠/٠٨/٢٢دیده بانی پایشگزارش
2 | 0
down home١١:٤٩ - ١٤٠٠/٠٨/٢٢بی تکلف محقرگزارش
2 | 0
grab and go١١:٤٥ - ١٤٠٠/٠٨/٢٢بگیر و ببر بردار و بروگزارش
2 | 0
overnighter١١:٤١ - ١٤٠٠/٠٨/٢٢مسافر یک شبهگزارش
2 | 0
a mountain of٢١:٢٥ - ١٤٠٠/٠٨/٢١انبوهی ازگزارش
2 | 0