رهگذر

رهگذر ضمن سپاس از دست اندرکاران گران قدر وبسایت پر محتوا و کاربردی آبادیس، امیدوارم بتوانم سهم هر چند ناچیزی در این مجموعه ارزشمند داشته باشم.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهvalue proposition١٨:٠٩ - ١٤٠١/٠١/٠٩سندی است که مزایای حاصل از پیاده سازی یک تغییر یا استفاده از یک خروجی را از دید یک یا چند نفر از ذینفعان سازمان تعریف می کند. سند ارزش پیشنهادی را می ... گزارش
7 | 0
right now١١:٣٧ - ١٤٠١/٠١/٠٩بلافاصله الساعه فوراگزارش
7 | 0
feeble minded١١:١٣ - ١٤٠١/٠١/٠٩نابخردانهگزارش
5 | 0
thrashing١٤:٠٥ - ١٤٠١/٠١/٠٨کوبیدگیگزارش
5 | 0
systematic innovation١١:٤٠ - ١٤٠١/٠١/٠٨نوآوری نظام یافته نوآوری نظام مندگزارش
5 | 0
spontaneous order١٠:٣٠ - ١٤٠١/٠١/٠٨نظم خودانگیختهگزارش
5 | 0
service innovation٢٢:٤٩ - ١٤٠١/٠١/٠٧نوآوری در خدماتگزارش
5 | 0
quality function deployment٢٠:٠٨ - ١٤٠١/٠١/٠٧گسترش کارکرد کیفیت گسترش عملکرد کیفیتگزارش
2 | 1
post fordist١٧:١٠ - ١٤٠١/٠١/٠٧پسا فوردگراگزارش
5 | 0
outcome driven innovation٢٢:٤٥ - ١٤٠١/٠١/٠٦نوآوری مبتنی بر نتیجه نوآوری نتیجه محورگزارش
5 | 0
exploitative innovation١١:٣٦ - ١٤٠١/٠١/٠٦نوآوری بهره جویانهگزارش
7 | 0
batch evaluation process٢٣:٥٠ - ١٤٠١/٠١/٠٥فرایند ارزیابی غیرمداومگزارش
7 | 0
subject area٢٠:٤٢ - ١٤٠١/٠١/٠٥حوزه موضوعیگزارش
9 | 0
close in innovation٢٠:٥٠ - ١٤٠١/٠١/٠٤نوآوری فضای بستهگزارش
5 | 0
new to the world innovation١١:٣٥ - ١٤٠١/٠١/٠٤نوآوری به تازگی معرفی شده به بازارگزارش
2 | 0
barrier buster٢٢:٣٤ - ١٤٠١/٠١/٠٣سدشکن مانع شکنگزارش
2 | 0
promotional٢٢:٢٢ - ١٤٠١/٠١/٠٣ترویجی پیشبردی تبلیغاتیگزارش
9 | 0
attribute listing٢٢:١٦ - ١٤٠١/٠١/٠٣فهرست خصوصیاتگزارش
2 | 0
affordable loss١٢:٤١ - ١٤٠١/٠١/٠٣زیان قابل تحملگزارش
2 | 0
voicing٢٣:٤٢ - ١٤٠٠/١٢/٢٠گفتارپردازیگزارش
5 | 0
eurythmy١٨:٤٨ - ١٤٠٠/١٢/١٩حرکات موزون و هماهنگگزارش
2 | 0
coevolve١٨:٤٣ - ١٤٠٠/١٢/١٩هم تکاملیگزارش
2 | 0
human agency١٦:١٤ - ١٤٠٠/١٢/١٩عاملیت انسانیگزارش
5 | 0
paradigmatic١٤:٥٠ - ١٤٠٠/١٢/١٩الگوواره ای فراالگویی فرانگرشیگزارش
2 | 1
boundary crossing١٤:١١ - ١٤٠٠/١٢/١٩مرزگذریگزارش
2 | 0
voice awareness١٤:٠٣ - ١٤٠٠/١٢/١٩گفتار آگاهیگزارش
2 | 0
performativity١٤:٢٤ - ١٤٠٠/١٢/١٦کنشگریگزارش
5 | 0
virtuosity٢٠:٥٤ - ١٤٠٠/١٢/١٥فضیلت گراییگزارش
2 | 0
disturbing١١:٣٦ - ١٤٠٠/١٢/١٥تحول آفرین ساختارشکنانهگزارش
12 | 0
with these words١١:٢٧ - ١٤٠٠/١٢/١٥با این اوصافگزارش
2 | 0
intellectualistic١٠:٥٠ - ١٤٠٠/١٢/١٥روشنفکرانه روشنگرانهگزارش
2 | 0
big three١٦:٤٦ - ١٤٠٠/١٢/١٤سه گانه بزرگ بزرگان سه گانهگزارش
2 | 0
extrapersonal١٤:٥٩ - ١٤٠٠/١٢/١٤برون فردیگزارش
5 | 0
jouissance١٢:١٤ - ١٤٠٠/١٢/١٤خوشی لذت بهره مندی کیفگزارش
2 | 0
multiple intelligences١٢:٠٤ - ١٤٠٠/١٢/١٤هوش های چندگانهگزارش
5 | 0
hyper specialization١٥:٥٤ - ١٤٠٠/١٢/١٣ابر تخصص گراییگزارش
2 | 0
hyperrationality١٥:٥٣ - ١٤٠٠/١٢/١٣ابر عقلانیتگزارش
2 | 0
value proposition٢٣:٢٤ - ١٤٠٠/١٢/١٢سند ارزش پیشنهادیگزارش
2 | 0
compliments١٦:٥٧ - ١٤٠٠/١٢/١٢سفارشاتگزارش
2 | 0
assembly drawing١٤:٥٥ - ١٤٠٠/١٢/١٢نقشه مونتاژ نقشه هم گذاریگزارش
2 | 0
customer personae١١:٤٧ - ١٤٠٠/١٢/١٢شخصیت مشتریگزارش
2 | 0
executive overview٢٣:٣٩ - ١٤٠٠/١٢/١١خلاصه مدیریتی خلاصه اجراییگزارش
2 | 0
get steam٢١:١٥ - ١٤٠٠/١٢/١٠قدرت گرفتن نیرو گرفتن افزایش قدرت عملکرد موثرگزارش
2 | 0
not yet١٠:١٥ - ١٤٠٠/١٢/٠٩( رویداد ) قریب الوقوعگزارش
2 | 1
agrarian era٢٢:٠٠ - ١٤٠٠/١٢/٠٨عصر زراعتگزارش
2 | 0
eikasia١٣:٠٩ - ١٤٠٠/١٢/٠٨خیالگزارش
2 | 0
close second١٤:٥٧ - ١٤٠٠/١٢/٠٥رتبه دوم اولویت دومگزارش
2 | 0
privacy laws١١:٤١ - ١٤٠٠/١٢/٠٤قوانین محرمانگی قوانین حفظ حریم خصوصیگزارش
2 | 0
spending income١١:٣١ - ١٤٠٠/١٢/٠٤درآمد مصرفی درآمد تصرف پذیرگزارش
2 | 0
go or no go decision١١:٢٣ - ١٤٠٠/١٢/٠٤تصمیم تأیید یا عدم تأییدگزارش
2 | 0