رهگذر

رهگذر ضمن سپاس از دست اندرکاران گران قدر وبسایت پر محتوا و کاربردی آبادیس، امیدوارم بتوانم سهم هر چند ناچیزی در این مجموعه ارزشمند داشته باشم.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهteller٢٣:٢٣ - ١٤٠٠/٠٥/٢٣متصدی باجهگزارش
12 | 0
e cash٢٣:٢٢ - ١٤٠٠/٠٥/٢٣نقدینگی الکترونیکیگزارش
12 | 0
scenarioization٢٢:٥١ - ١٤٠٠/٠٥/٢٣سناریوسازیگزارش
12 | 0
dire consequences٢٢:٤٠ - ١٤٠٠/٠٥/٢٣پیامدهای ناگوارگزارش
12 | 0
تاثیرپذیری٢٢:٢٦ - ١٤٠٠/٠٥/٢٣dependenceگزارش
12 | 0
foresightful٢١:٥٤ - ١٤٠٠/٠٥/٢٣آینده نگرانهگزارش
12 | 0
electronic banking١٦:٠٠ - ١٤٠٠/٠٥/٢٣بانکداری الکترونیکیگزارش
12 | 0
cross impact matrix١٦:٠٨ - ١٤٠٠/٠٥/٢٣ماتریس تاثیرات متقاطعگزارش
16 | 0
internet banking١٦:٠٢ - ١٤٠٠/٠٥/٢٣بانکداری الکترونیکیگزارش
12 | 0
online banking١٦:٠١ - ١٤٠٠/٠٥/٢٣بانکداری الکترونیکیگزارش
12 | 0
e banking١٦:٠٠ - ١٤٠٠/٠٥/٢٣بانکداری الکترونیکگزارش
12 | 0
inherent risk٢٠:١٨ - ١٤٠٠/٠٥/٢٢ریسک ذاتی خطر نهفتهگزارش
12 | 0
emphasis in the original١٩:٥٣ - ١٤٠٠/٠٥/٢٢تأکید بر اصلگزارش
12 | 0
under address١٨:٣٨ - ١٤٠٠/٠٥/٢٢نپرداختن توجه نکردن نادیده گرفتن رسیدگی نکردنگزارش
16 | 0
brand new company١٧:٥٦ - ١٤٠٠/٠٥/٢٢شرکت نوپا شرکت تازه تأسیسگزارش
12 | 0
brand new١٧:٥٥ - ١٤٠٠/٠٥/٢٢تازه تأسیس نوپاگزارش
12 | 0
blank sheet of paper١٧:٥٣ - ١٤٠٠/٠٥/٢٢ورقۀ سفیدگزارش
14 | 0
open literature١٧:٣٩ - ١٤٠٠/٠٥/٢٢ادبیات نامحدود ادبیات با دسترسی آزادگزارش
12 | 0
requesting١٥:٥٧ - ١٤٠٠/٠٥/٢٢درخواست کننده متقاضیگزارش
12 | 0
abdication١٣:٤١ - ١٤٠٠/٠٥/٢٢واگذاری تفویض محول سازیگزارش
12 | 0
foreordained١٢:٣١ - ١٤٠٠/٠٥/٢٢از پیش تعیین شدهگزارش
12 | 0
no surprise١٢:٢٦ - ١٤٠٠/٠٥/٢٢عدم شگفتی قابلیت پیش بینیگزارش
14 | 0
open contract١٧:١٢ - ١٤٠٠/٠٥/٢١قرارداد غیررسمیگزارش
14 | 0
ok with him٠٠:٠٢ - ١٤٠٠/٠٥/٢١مورد قبول مورد تأییدگزارش
14 | 0
workable٢٢:٤٠ - ١٤٠٠/٠٥/٢٠کارآمد کاربردی انجام پذیرگزارش
14 | 0
man made disaster١٨:٤١ - ١٤٠٠/٠٥/٢٠فجایع انسان ساخت حوادث ساختۀ دست بشرگزارش
14 | 0
balky car١٨:٢٦ - ١٤٠٠/٠٥/٢٠ماشین قراضه ماشین لکنتهگزارش
12 | 0
indoor١٥:١٧ - ١٤٠٠/٠٥/٢٠فضای داخلی محوطه داخلیگزارش
14 | 0
window decal٢٢:٤٠ - ١٤٠٠/٠٥/١٩برچسب پنجره برچسب ویترینگزارش
12 | 0
decal٢٢:٣٧ - ١٤٠٠/٠٥/١٩برچسبگزارش
12 | 0
as is٢١:٤٢ - ١٤٠٠/٠٥/١٩از این اصطلاح استفاده می شود تا به خریدار هشدار دهد که کالای فروخته شده در شرایط ایده آل نیست و خریدار و فروشنده تحت شرایط وضع موجود اقدام به معامله ... گزارش
16 | 0
harmonized sales tax٢١:١٥ - ١٤٠٠/٠٥/١٩مالیات فروش هماهنگ مالیات فروش هماهنگ شده مالیات فروش متناسبگزارش
12 | 0
multi service٢٠:٥٥ - ١٤٠٠/٠٥/١٩خدمات چندگانه خدمات چندمنظورگزارش
12 | 0
window display٢٠:٤٤ - ١٤٠٠/٠٥/١٩ویترین نمایش دهیگزارش
14 | 0
business improvement association٢٠:٢٩ - ١٤٠٠/٠٥/١٩انجمن بهسازی کسب و کارگزارش
12 | 0
put on pause١٧:٢٧ - ١٤٠٠/٠٥/١٩توقف فعالیت بصورت موقتیگزارش
12 | 0
toughest١٠:٠٤ - ١٤٠٠/٠٥/١٩سختگیرترینگزارش
12 | 0
exactingly٠٩:٤٠ - ١٤٠٠/٠٥/١٩بطور دقیق بطور موشکافانهگزارش
12 | 0
lt col٢١:٥١ - ١٤٠٠/٠٥/١٨سرهنگ دومگزارش
12 | 0
sanity٢١:٣٧ - ١٤٠٠/٠٥/١٨عقلانیگزارش
12 | 0
soon thereafter٢١:٢٩ - ١٤٠٠/٠٥/١٨پس از آن طولی نکشید . . .گزارش
14 | 0
from the beginning٢١:٢٧ - ١٤٠٠/٠٥/١٨از همان ابتداگزارش
14 | 0
codeveloper٢١:٢٠ - ١٤٠٠/٠٥/١٨توسعه دهنده همکار هم توسعه دهندهگزارش
12 | 0
take up٢٠:٠٥ - ١٤٠٠/٠٥/١٨پرداختن مطرح کردنگزارش
18 | 0
run into a problem١٩:٥٢ - ١٤٠٠/٠٥/١٨به مشکل برخوردن با مشکل مواجه شدنگزارش
14 | 0
lemonade stand١٩:٤٣ - ١٤٠٠/٠٥/١٨دکه لیموناد فروشیگزارش
14 | 0
start out١٧:١٧ - ١٤٠٠/٠٥/١٨مطرح شدنگزارش
21 | 0
quality assurance١٦:٥٦ - ١٤٠٠/٠٥/١٨تضمین کیفیتگزارش
18 | 0
winnowing١٣:٥٩ - ١٤٠٠/٠٥/١٨غربالگریگزارش
18 | 0
final word١٣:٤١ - ١٤٠٠/٠٥/١٨کلام پایانیگزارش
12 | 0