رهگذر

رهگذر ضمن سپاس از دست اندرکاران گران قدر وبسایت پر محتوا و کاربردی آبادیس، امیدوارم بتوانم سهم هر چند ناچیزی در این مجموعه ارزشمند داشته باشم.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهdisplay window٢١:١٧ - ١٤٠٠/٠٦/٠٣ویترین نمایش دهی کالاگزارش
2 | 0
average variance explained١٣:١٠ - ١٤٠٠/٠٦/٠٣میانگین واریانس تبیین شدهگزارش
2 | 0
explained variance١٢:٥٤ - ١٤٠٠/٠٦/٠٣واریانس تبیین شدهگزارش
5 | 0
gof١١:٥٤ - ١٤٠٠/٠٦/٠٣goodness of fit نیکویی برازشگزارش
2 | 0
hidden variable١١:٤١ - ١٤٠٠/٠٦/٠٣متغیر پنهانگزارش
2 | 0
observable variable١١:٤١ - ١٤٠٠/٠٦/٠٣متغیر قابل مشاهده متغیر مشاهده پذیرگزارش
2 | 0
heterotrait monotrait ratio١١:١٣ - ١٤٠٠/٠٦/٠٣نسبت روایی یگانه - دوگانهگزارش
2 | 0
frugal innovation٢٢:٣١ - ١٤٠٠/٠٦/٠٢نوآوری مقتصدگزارش
2 | 0
underexplored١١:٤٦ - ١٤٠٠/٠٦/٠٢کشف نشده ناشناخته کاوش نشدهگزارش
2 | 0
preconceived notion١١:٤٠ - ١٤٠٠/٠٦/٠٢عقیده از پیش شکل گرفته عقیده از قبل تصور شدهگزارش
2 | 0
green transformational leadership٢٢:٣٥ - ١٤٠٠/٠٦/٠١رهبری تحول گرای سبزگزارش
5 | 0
very likely١٥:٢٦ - ١٤٠٠/٠٦/٠١بسیار محتملگزارش
2 | 0
have something to say١٣:٢٩ - ١٤٠٠/٠٦/٠١تأثیرگذار بودن عقیده ای برای ابراز داشتن حرفی برای گفتن داشتن توانایی تأثیرگذاری و نفوذگزارش
2 | 0
republican administration١٢:١٦ - ١٤٠٠/٠٦/٠١دولت جمهوری خواهگزارش
2 | 0
life on earth١١:٥٨ - ١٤٠٠/٠٦/٠١زندگی دنیویگزارش
2 | 0
go to war٢٣:٤٨ - ١٤٠٠/٠٥/٣١وارد جنگ شدنگزارش
2 | 0
not until٢٢:١٦ - ١٤٠٠/٠٥/٣١مدتی بعد بالاخرهگزارش
2 | 0
exploded onto the scene٢٢:٠٧ - ١٤٠٠/٠٥/٣١کسب شهرت و محبوبیت ناگهانی ظهور ناگهانیگزارش
2 | 0
of particular concern٢١:٤٥ - ١٤٠٠/٠٥/٣١مورد توجه ویژهگزارش
2 | 0
leave until later٢١:٤٤ - ١٤٠٠/٠٥/٣١نادیده گرفتن صرفنظر کردن حذف کردن رها کردنگزارش
2 | 0
in a sense٢٠:١٦ - ١٤٠٠/٠٥/٣١از یک منظرگزارش
7 | 0
unmentionable١٨:٢٠ - ١٤٠٠/٠٥/٣١غیرقابل وصفگزارش
2 | 0
hebrew university of jerusalem١٨:٠٢ - ١٤٠٠/٠٥/٣١دانشگاه عبری اورشلیمگزارش
2 | 0
cultural blinders١٧:٤٨ - ١٤٠٠/٠٥/٣١تعصبات فرهنگیگزارش
5 | 0
run into trouble١٧:٣٥ - ١٤٠٠/٠٥/٣١دچار مشکل شدن با مشکل مواجه شدنگزارش
2 | 0
juncture١٧:٣٣ - ١٤٠٠/٠٥/٣١برههگزارش
2 | 0
through time١٦:٥٧ - ١٤٠٠/٠٥/٣١به مرور زمانگزارش
2 | 0
any number of١٦:٥٣ - ١٤٠٠/٠٥/٣١متعددگزارش
2 | 0
overcapacity١٦:٣٢ - ١٤٠٠/٠٥/٣١ظرفیت مازادگزارش
2 | 0
automotive manufacturer١٦:٢٩ - ١٤٠٠/٠٥/٣١خودروسازگزارش
2 | 0
best of both worlds١٦:١٧ - ١٤٠٠/٠٥/٣١شرایط دو سر بردگزارش
2 | 1
in the best of worlds١٦:١٦ - ١٤٠٠/٠٥/٣١در شرایط دو سر بردگزارش
2 | 0
in fairness١٢:٥٣ - ١٤٠٠/٠٥/٣١انصافاًگزارش
7 | 0
as desired١٢:٤٠ - ١٤٠٠/٠٥/٣١مطابق انتظارگزارش
5 | 0
course of action١٢:٣٣ - ١٤٠٠/٠٥/٣١خط مشیگزارش
5 | 0
do the things right١١:٤٥ - ١٤٠٠/٠٥/٣١انجام کارها به درستی انجام درست کارهاگزارش
2 | 0
do the right things١١:٤٤ - ١٤٠٠/٠٥/٣١انجام کارهای درستگزارش
2 | 0
ad campaign١١:٣٥ - ١٤٠٠/٠٥/٣١کمپین تبلیغاتیگزارش
2 | 0
unaddressed١٠:٤٤ - ١٤٠٠/٠٥/٣١برطرف نشده بدون رسیدگیگزارش
2 | 0
this is the case١٠:٥١ - ١٤٠٠/٠٥/٣١قضیه همین استگزارش
7 | 0
addressed١٠:٤٤ - ١٤٠٠/٠٥/٣١برطرف شده رسیدگی شده مشخصگزارش
2 | 0
cast the net wider٢٣:٢٨ - ١٤٠٠/٠٥/٣٠در نظر گرفتن موارد مختلفگزارش
2 | 0
treat as٢٣:٢٦ - ١٤٠٠/٠٥/٣٠تلقی کردن در نظر گرفتنگزارش
2 | 0
inevitability٢٣:١٣ - ١٤٠٠/٠٥/٣٠امر اجتناب ناپذیر امر حتمی الوقوع امر گریزناپذیرگزارش
2 | 0
there is nothing wrong with it٢٣:٠٢ - ١٤٠٠/٠٥/٣٠هیچ اشکالی ندارد که . . .گزارش
2 | 0
dot com٢٢:٥٠ - ١٤٠٠/٠٥/٣٠کسب و کار اینترنتیگزارش
2 | 0
can do٢٢:٤٦ - ١٤٠٠/٠٥/٣٠اتکاء به نفس بی باکی خودانگیخته عملگراگزارش
2 | 0
go into٢٠:٤٨ - ١٤٠٠/٠٥/٣٠موجب شدن باعث شدن منجر شدنگزارش
12 | 0
documented plan٢٠:٤٦ - ١٤٠٠/٠٥/٣٠برنامه مدونگزارش
2 | 0
sketchily٢٠:٤٣ - ١٤٠٠/٠٥/٣٠بطور کلی بصورت غیر دقیق بطور ناقص بصورت سطحیگزارش
2 | 0