رهگذر

رهگذر ضمن سپاس از دست اندرکاران گران قدر وبسایت پر محتوا و کاربردی آبادیس، امیدوارم بتوانم سهم هر چند ناچیزی در این مجموعه ارزشمند داشته باشم.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهconvenience sample١٠:٢٩ - ١٤٠٠/٠٦/٢٥نمونه دردسترسگزارش
2 | 0
شهر صنعتی١٣:٠٠ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤industrial cityگزارش
7 | 0
researcher made questionnaire٢٢:٥٤ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣پرسشنامه محقق ساختهگزارش
2 | 0
focal firm١٨:٠٩ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣بنگاه کانونیگزارش
2 | 0
collaborative advantage١٥:٢٨ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣مزیت رقابتی برخاسته از همکاریگزارش
5 | 0
cross sectional online survey١٠:٤٢ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣پیمایش برخط مقطعیگزارش
2 | 0
search engine optimization٢٢:٣٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢١بهینه سازی یک وبسایت برای موتورهای جستجو سئو بهینه سازی موتورهای جستجوگزارش
2 | 0
silent generation١٩:٢٢ - ١٤٠٠/٠٦/١٩نسل خاموشگزارش
5 | 0
lost generation١٩:٢١ - ١٤٠٠/٠٦/١٩نسل گمشدهگزارش
5 | 0
causal diagram١٩:٣٠ - ١٤٠٠/٠٦/١٧نمودار علّیگزارش
2 | 0
simple average١٩:١٤ - ١٤٠٠/٠٦/١٧میانگین سادهگزارش
2 | 0
anova١٨:٤٨ - ١٤٠٠/٠٦/١٦Analysis of variance= آزمون تحلیل واریانسگزارش
5 | 0
bee habitat١٧:٣٥ - ١٤٠٠/٠٦/١٦زیستگاه زنبور عسلگزارش
5 | 0
land grabbing١٧:٣٤ - ١٤٠٠/٠٦/١٦زمین خواری تصرف زمینگزارش
5 | 0
beebread١٦:٥٧ - ١٤٠٠/٠٦/١٦نان زنبورعسلگزارش
2 | 0
open air museum١٦:٥٣ - ١٤٠٠/٠٦/١٦موزه در فضای باز موزه در هوای آزادگزارش
2 | 0
ancient heritage١٦:٣١ - ١٤٠٠/٠٦/١٦آثار باستانیگزارش
2 | 0
futures research١٥:٤٨ - ١٤٠٠/٠٦/١٦آینده پژوهیگزارش
2 | 0
theoretical foundations١٣:٥٧ - ١٤٠٠/٠٦/١٦مبانی نظریگزارش
2 | 0
apiary١٣:٣١ - ١٤٠٠/٠٦/١٦زنبورستانگزارش
2 | 0
health tourism١٢:٢٩ - ١٤٠٠/٠٦/١٦گردشگری سلامتگزارش
2 | 0
cultural tourism١٢:٢٧ - ١٤٠٠/٠٦/١٦گردشگری فرهنگیگزارش
2 | 0
agritourism١٢:٢٦ - ١٤٠٠/٠٦/١٦گردشگری کشاورزیگزارش
2 | 0
critical uncertainty١٠:٣٥ - ١٤٠٠/٠٦/١٦عدم قطعیت بحرانیگزارش
2 | 0
binomial test١٠:٣٠ - ١٤٠٠/٠٦/١٦آزمون بینمگزارش
2 | 0
bee tourism١٠:٢٠ - ١٤٠٠/٠٦/١٦گردشگری زنبور عسل =Apitourismگزارش
5 | 0
apitourism١٠:١٩ - ١٤٠٠/٠٦/١٦گردشگری زنبور عسل =bee tourismگزارش
2 | 0
heavy duty truck١١:٣٣ - ١٤٠٠/٠٦/١٥کامیون سنگینگزارش
2 | 0
unvarying٢٣:٠٩ - ١٤٠٠/٠٦/١٤غیرقابل تغییرگزارش
2 | 0
catalytic cracking١٨:٤١ - ١٤٠٠/٠٦/١٤شکست کاتالیزوری در بستر سیال ﺷﻜﺴﺖ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺘﻲ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﻴﺎﻝگزارش
2 | 0
cracked fuel oil١٨:٣٦ - ١٤٠٠/٠٦/١٤نفت کوره سوختیگزارش
2 | 0
carbon black١٨:١٢ - ١٤٠٠/٠٦/١٤دوده صنعتیگزارش
2 | 0
subproblem١٧:٣٥ - ١٤٠٠/٠٦/١٤مسئله فرعیگزارش
2 | 0
aspiration level١٦:٤٥ - ١٤٠٠/٠٦/١٤سطح انتظارگزارش
2 | 0
equality constraint١٩:١٢ - ١٤٠٠/٠٦/١٣محدودیت برابری محدودیت مساویگزارش
2 | 0
inventory balance١٩:٠٦ - ١٤٠٠/٠٦/١٣مانده موجودیگزارش
2 | 0
shipment cost١٧:٢٣ - ١٤٠٠/٠٦/١٢هزینه حمل هزینه حمل و نقلگزارش
2 | 0
visual pollution١٧:١٩ - ١٤٠٠/٠٦/١٢آلودگی دیداری آلودگی بصریگزارش
2 | 0
return product١٧:١٣ - ١٤٠٠/٠٦/١٢کالای مرجوعیگزارش
2 | 0
gas emission١٢:٢٣ - ١٤٠٠/٠٦/١٢انتشار آلاینده های گازیگزارش
5 | 0
carbon footprint١١:٥١ - ١٤٠٠/٠٦/١٢ردپای آلاینده های کربنیگزارش
2 | 1
carbon footprint١١:٥٠ - ١٤٠٠/٠٦/١٢ردپای کربنگزارش
2 | 1
cleantech١١:١٠ - ١٤٠٠/٠٦/١٢فناوری پاکگزارش
2 | 0
cap and trade١١:٠٣ - ١٤٠٠/٠٦/١٢سیاست محدودیت و تجارتگزارش
2 | 0
sustainability١٠:٣٩ - ١٤٠٠/٠٦/١٢پایدارسازیگزارش
2 | 0
followed by١٠:٣٦ - ١٤٠٠/٠٦/١٢به تبع آنگزارش
5 | 0
subassumption١٨:٤١ - ١٤٠٠/٠٦/١١فرض ثانویه فرض فرعیگزارش
2 | 0
well documented١١:٠٣ - ١٤٠٠/٠٦/١١مدون کاملا مدونگزارش
2 | 0
sift out١١:٠١ - ١٤٠٠/٠٦/١١غربال کردن غربالگری کردنگزارش
5 | 0
fault tree٢١:٤١ - ١٤٠٠/٠٦/١٠نمودار درخت خطاگزارش
2 | 0