رهگذر

رهگذر ضمن سپاس از دست اندرکاران گران قدر وبسایت پر محتوا و کاربردی آبادیس، امیدوارم بتوانم سهم هر چند ناچیزی در این مجموعه ارزشمند داشته باشم.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهcommercial strips١٥:٥١ - ١٤٠٠/٠٧/٠١مراکز خرید تک ردیفی ( نواری )گزارش
2 | 0
foreign exchange earnings١١:٥١ - ١٤٠٠/٠٧/٠١ارزآوریگزارش
2 | 0
ارز اوری١١:٥٠ - ١٤٠٠/٠٧/٠١foreign exchange earningsگزارش
2 | 0
پژوهش بنیادی٠٩:٣٨ - ١٤٠٠/٠٧/٠١basic researchگزارش
2 | 0
بازار سازی١٧:١٨ - ١٤٠٠/٠٦/٣١Market makingگزارش
2 | 0
ثروت افرینی١٧:٢٨ - ١٤٠٠/٠٦/٣١Wealth creationگزارش
2 | 0
wealth creation١٧:٢٨ - ١٤٠٠/٠٦/٣١ثروت آفرینیگزارش
2 | 0
بازار شناسی١٧:١٤ - ١٤٠٠/٠٦/٣١Marketologyگزارش
2 | 0
market making١٧:١٨ - ١٤٠٠/٠٦/٣١بازار سازیگزارش
2 | 0
marketology١٧:١٤ - ١٤٠٠/٠٦/٣١بازار شناسیگزارش
2 | 0
موازی کاری١٦:٤٩ - ١٤٠٠/٠٦/٣١parallelization parallel workingگزارش
2 | 0
parallelization١٦:٤٨ - ١٤٠٠/٠٦/٣١موازی کاریگزارش
2 | 0
operating license١٦:٣٤ - ١٤٠٠/٠٦/٣١پروانه بهره برداریگزارش
2 | 0
پروانه بهره برداری١٦:٣٣ - ١٤٠٠/٠٦/٣١Operating Licenseگزارش
2 | 0
theoretical sampling١٣:٣٩ - ١٤٠٠/٠٦/٣١نمونه گیری نظریگزارش
5 | 0
axial coding١٣:٣٢ - ١٤٠٠/٠٦/٣١کدگذاری محوریگزارش
2 | 0
ورودی سرمایه گذاری١١:٣٣ - ١٤٠٠/٠٦/٣١investment inflowگزارش
2 | 0
generalized least squares١٠:٤٣ - ١٤٠٠/٠٦/٣١روش حداقل مربعات تعمیم یافتهگزارش
2 | 0
گزارش پژوهشی١٧:١٤ - ١٤٠٠/٠٦/٣٠research reportگزارش
5 | 0
nanocoating١٤:٤١ - ١٤٠٠/٠٦/٣٠نانو پوشش پوشش نانوگزارش
2 | 0
دانش نانو١٣:١٦ - ١٤٠٠/٠٦/٣٠nanoscienceگزارش
2 | 0
انرژی نو١٢:٥٩ - ١٤٠٠/٠٦/٣٠renewable energyگزارش
2 | 0
renewable energy١٢:٥٩ - ١٤٠٠/٠٦/٣٠انرژی نوگزارش
2 | 0
international trade theory١٢:٣٢ - ١٤٠٠/٠٦/٣٠نظریه تجارت بین الملل نظریه بازرگانی بین المللگزارش
2 | 0
اقتصاد تک محصولی١٢:٣٠ - ١٤٠٠/٠٦/٣٠mono - cultural economyگزارش
2 | 0
mono cultural economy١٢:٢٩ - ١٤٠٠/٠٦/٣٠اقتصاد تک محصولیگزارش
2 | 0
statesmen١٠:٣٢ - ١٤٠٠/٠٦/٣٠دولتمردانگزارش
2 | 0
gas condensate٠١:٣٤ - ١٤٠٠/٠٦/٣٠میعانات گازیگزارش
2 | 0
business risk٢٣:٤١ - ١٤٠٠/٠٦/٢٩ریسک تجاریگزارش
2 | 0
نظریه داده بنیاد١٧:٥٦ - ١٤٠٠/٠٦/٢٩grounded theoryگزارش
2 | 0
ابر کد١٨:٥٤ - ١٤٠٠/٠٦/٢٨supercodeگزارش
2 | 0
supercode١٨:٥٣ - ١٤٠٠/٠٦/٢٨ابر کدگزارش
2 | 0
مقدار ویژه١١:٣٧ - ١٤٠٠/٠٦/٢٨eigenvalueگزارش
2 | 0
data envelopment analysis٢٠:٥١ - ١٤٠٠/٠٦/٢٧تحلیل پوششی داده هاگزارش
2 | 0
ministry of roads and urban development١٥:٥٦ - ١٤٠٠/٠٦/٢٧وزارت راه و شهرسازیگزارش
2 | 0
راهبری شرکتی١٥:٣٨ - ١٤٠٠/٠٦/٢٧corporate governanceگزارش
2 | 0
thematic analysis١٣:٤١ - ١٤٠٠/٠٦/٢٧تحلیل مضمونگزارش
5 | 0
تحلیل مضمون١٣:٤١ - ١٤٠٠/٠٦/٢٧Thematic analysisگزارش
2 | 0
overflight١٣:١٤ - ١٤٠٠/٠٦/٢٧پرواز عبوریگزارش
2 | 0
mediation١٢:٠١ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦متغیر میانجیگزارش
2 | 0
variance accounted for test١١:٤٧ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦آزمون شمول واریانسگزارش
2 | 0
پرسشنامه محقق ساخته٠١:٤٢ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦researcher made questionnaireگزارش
2 | 0
استعدادیابی٠١:٤١ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦talent castingگزارش
2 | 0
نیکویی برازش٠٠:٢٣ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦goodness of fitگزارش
2 | 0
نمودار پراکنش٢٢:٢٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٥scatter diagramگزارش
2 | 0
هم جهت١٤:٠٤ - ١٤٠٠/٠٦/٢٥co directionگزارش
2 | 0
شاخص مرکزی١٣:٣٦ - ١٤٠٠/٠٦/٢٥Central Tendency Indexگزارش
2 | 0
زیر دیپلم١٣:٢٣ - ١٤٠٠/٠٦/٢٥Under high school diplomaگزارش
5 | 0
زیر دیپلم١٣:١٩ - ١٤٠٠/٠٦/٢٥half educated under - educated under diploma those who have not completed their training or merely have licenses or certificatesگزارش
7 | 0
undereducated١٣:١٨ - ١٤٠٠/٠٦/٢٥زیر دیپلمگزارش
2 | 0