رهگذر

رهگذر ضمن سپاس از دست اندرکاران گران قدر وبسایت پر محتوا و کاربردی آبادیس، امیدوارم بتوانم سهم هر چند ناچیزی در این مجموعه ارزشمند داشته باشم.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهavailability heuristic١٣:٠٧ - ١٤٠٠/٠٧/٠٤راه حل دم دستگزارش
2 | 0
false prophet١٠:٥٢ - ١٤٠٠/٠٧/٠٤پیشگوی دروغین غیبگوی دروغینگزارش
2 | 0
black eye٠٩:٣١ - ١٤٠٠/٠٧/٠٤منشاء رسوایی لکه ننگگزارش
5 | 0
discovery driven planning٢٢:٤٣ - ١٤٠٠/٠٧/٠٣برنامه ریزی مبتنی بر اکتشافگزارش
2 | 0
said another way٢٢:٤١ - ١٤٠٠/٠٧/٠٣به بیانی دیگر به عبارتی دیگرگزارش
2 | 0
thorough knowledge٢١:٤٩ - ١٤٠٠/٠٧/٠٣دانش گسترده دانش عمیق دانش همه جانبهگزارش
2 | 0
then current١٩:٥٥ - ١٤٠٠/٠٧/٠٣رایج متداول حاکم موجودگزارش
2 | 0
strategic direction٢٠:٤٩ - ١٤٠٠/٠٧/٠٢جهت گیری استراتژیکگزارش
5 | 0
مقاومت در برابر تغییر٢٠:١٤ - ١٤٠٠/٠٧/٠٢resistance to changeگزارش
2 | 0
resistance to change٢٠:١٤ - ١٤٠٠/٠٧/٠٢مقاومت در برابر تغییرگزارش
2 | 0
بازاریابی معرف٢٢:١٩ - ١٤٠٠/٠٧/٠١Affiliate Marketingگزارش
2 | 0
جایگاه یابی برند٢٢:٢٠ - ١٤٠٠/٠٧/٠١Brand Positioningگزارش
2 | 0
viral advertising٢٢:١٧ - ١٤٠٠/٠٧/٠١تبلیغات ویروسیگزارش
2 | 0
بازاریابی رابطه ای٢٢:٢١ - ١٤٠٠/٠٧/٠١Relationship marketingگزارش
2 | 0
brand positioning٢٢:٢٠ - ١٤٠٠/٠٧/٠١جایگاه یابی برندگزارش
2 | 0
affiliate marketing٢٢:١٩ - ١٤٠٠/٠٧/٠١بازاریابی معرفگزارش
2 | 0
perceived risk٢٢:١٨ - ١٤٠٠/٠٧/٠١ریسک ادراک شدهگزارش
5 | 0
تبلیغات ویروسی٢٢:١٧ - ١٤٠٠/٠٧/٠١Viral Advertisingگزارش
2 | 0
بازاریابی سببی٢٢:١٧ - ١٤٠٠/٠٧/٠١Cause marketingگزارش
2 | 0
business model canvas٢٢:١٥ - ١٤٠٠/٠٧/٠١بوم مدل کسب وکارگزارش
2 | 0
camouflage marketing٢١:٥٧ - ١٤٠٠/٠٧/٠١بازاریابی استتاریگزارش
2 | 0
commercial strips١٥:٥١ - ١٤٠٠/٠٧/٠١مراکز خرید تک ردیفی ( نواری )گزارش
2 | 0
foreign exchange earnings١١:٥١ - ١٤٠٠/٠٧/٠١ارزآوریگزارش
2 | 0
ارز اوری١١:٥٠ - ١٤٠٠/٠٧/٠١foreign exchange earningsگزارش
2 | 0
پژوهش بنیادی٠٩:٣٨ - ١٤٠٠/٠٧/٠١basic researchگزارش
2 | 0
ثروت افرینی١٧:٢٨ - ١٤٠٠/٠٦/٣١Wealth creationگزارش
2 | 0
بازار شناسی١٧:١٤ - ١٤٠٠/٠٦/٣١Marketologyگزارش
2 | 0
wealth creation١٧:٢٨ - ١٤٠٠/٠٦/٣١ثروت آفرینیگزارش
2 | 0
بازار سازی١٧:١٨ - ١٤٠٠/٠٦/٣١Market makingگزارش
2 | 0
market making١٧:١٨ - ١٤٠٠/٠٦/٣١بازار سازیگزارش
2 | 0
marketology١٧:١٤ - ١٤٠٠/٠٦/٣١بازار شناسیگزارش
2 | 0
موازی کاری١٦:٤٩ - ١٤٠٠/٠٦/٣١parallelization parallel workingگزارش
2 | 0
parallelization١٦:٤٨ - ١٤٠٠/٠٦/٣١موازی کاریگزارش
2 | 0
operating license١٦:٣٤ - ١٤٠٠/٠٦/٣١پروانه بهره برداریگزارش
2 | 0
پروانه بهره برداری١٦:٣٣ - ١٤٠٠/٠٦/٣١Operating Licenseگزارش
2 | 0
theoretical sampling١٣:٣٩ - ١٤٠٠/٠٦/٣١نمونه گیری نظریگزارش
5 | 0
axial coding١٣:٣٢ - ١٤٠٠/٠٦/٣١کدگذاری محوریگزارش
2 | 0
ورودی سرمایه گذاری١١:٣٣ - ١٤٠٠/٠٦/٣١investment inflowگزارش
2 | 0
generalized least squares١٠:٤٣ - ١٤٠٠/٠٦/٣١روش حداقل مربعات تعمیم یافتهگزارش
2 | 0
گزارش پژوهشی١٧:١٤ - ١٤٠٠/٠٦/٣٠research reportگزارش
5 | 0
nanocoating١٤:٤١ - ١٤٠٠/٠٦/٣٠نانو پوشش پوشش نانوگزارش
2 | 0
دانش نانو١٣:١٦ - ١٤٠٠/٠٦/٣٠nanoscienceگزارش
2 | 0
انرژی نو١٢:٥٩ - ١٤٠٠/٠٦/٣٠renewable energyگزارش
2 | 0
renewable energy١٢:٥٩ - ١٤٠٠/٠٦/٣٠انرژی نوگزارش
2 | 0
international trade theory١٢:٣٢ - ١٤٠٠/٠٦/٣٠نظریه تجارت بین الملل نظریه بازرگانی بین المللگزارش
2 | 0
اقتصاد تک محصولی١٢:٣٠ - ١٤٠٠/٠٦/٣٠mono - cultural economyگزارش
2 | 0
mono cultural economy١٢:٢٩ - ١٤٠٠/٠٦/٣٠اقتصاد تک محصولیگزارش
2 | 0
statesmen١٠:٣٢ - ١٤٠٠/٠٦/٣٠دولتمردانگزارش
2 | 0
gas condensate٠١:٣٤ - ١٤٠٠/٠٦/٣٠میعانات گازیگزارش
2 | 0
business risk٢٣:٤١ - ١٤٠٠/٠٦/٢٩ریسک تجاریگزارش
2 | 0