رهگذر

رهگذر ضمن سپاس از دست اندرکاران گران قدر وبسایت پر محتوا و کاربردی آبادیس، امیدوارم بتوانم سهم هر چند ناچیزی در این مجموعه ارزشمند داشته باشم.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهbring to٠٠:٠٢ - ١٤٠٠/٠٥/٢٦اعاده کردن احیا کردن بازگرداندنگزارش
23 | 0
time constraint١٧:٥٩ - ١٤٠٠/٠٥/٢٥محدودیت زمانیگزارش
14 | 0
sms banking١٧:٤٠ - ١٤٠٠/٠٥/٢٥پیامک بانک پیام کوتاه بانکیگزارش
12 | 0
telephone banking١٧:٤٠ - ١٤٠٠/٠٥/٢٥تلفن بانکگزارش
12 | 0
account holder١٢:٥٨ - ١٤٠٠/٠٥/٢٥صاحب حسابگزارش
14 | 0
culturalization١٢:٣١ - ١٤٠٠/٠٥/٢٥فرهنگ سازیگزارش
16 | 0
e money٠٠:٢٤ - ١٤٠٠/٠٥/٢٥پول الکترونیکیگزارش
12 | 0
digital cash٠٠:٢٣ - ١٤٠٠/٠٥/٢٥پول الکترونیکگزارش
12 | 0
digital economy٠٠:١٥ - ١٤٠٠/٠٥/٢٥اقتصاد دیجیتال اقتصاد الکترونیکگزارش
12 | 0
significance level١٩:٠٩ - ١٤٠٠/٠٥/٢٤سطح معناداری سطح معنی داریگزارش
12 | 0
structural analysis١٨:٢٤ - ١٤٠٠/٠٥/٢٤روش تحلیل ساختاریگزارش
12 | 0
point of sale terminal١٣:٢٥ - ١٤٠٠/٠٥/٢٤پایانه تبلیغات پیشبردی در نقطه فروشگزارش
12 | 0
regularize١٢:٠٨ - ١٤٠٠/٠٥/٢٤نظم بخشیدنگزارش
14 | 0
futuristically١٢:٠٥ - ١٤٠٠/٠٥/٢٤آینده نگرانهگزارش
12 | 0
foresightedly١٢:٠٣ - ١٤٠٠/٠٥/٢٤آینده نگارانه دوراندیشانهگزارش
14 | 0
foreseeingly١٢:٠٢ - ١٤٠٠/٠٥/٢٤آینده نگارانهگزارش
12 | 0
scenario building١١:٤٤ - ١٤٠٠/٠٥/٢٤سناریوسازیگزارش
12 | 0
scenario development١١:٤٦ - ١٤٠٠/٠٥/٢٤تدوین سناریو سناریو نویسیگزارش
12 | 0
scenario planning١١:٤٤ - ١٤٠٠/٠٥/٢٤سناریو پردازیگزارش
12 | 0
foresee١١:٢٧ - ١٤٠٠/٠٥/٢٤آینده نگری کردنگزارش
12 | 0
teller٢٣:٢٣ - ١٤٠٠/٠٥/٢٣متصدی باجهگزارش
14 | 0
e cash٢٣:٢٢ - ١٤٠٠/٠٥/٢٣نقدینگی الکترونیکیگزارش
12 | 0
scenarioization٢٢:٥١ - ١٤٠٠/٠٥/٢٣سناریوسازیگزارش
12 | 0
dire consequences٢٢:٤٠ - ١٤٠٠/٠٥/٢٣پیامدهای ناگوارگزارش
12 | 0
تاثیرپذیری٢٢:٢٦ - ١٤٠٠/٠٥/٢٣dependenceگزارش
12 | 0
foresightful٢١:٥٤ - ١٤٠٠/٠٥/٢٣آینده نگرانهگزارش
12 | 0
cross impact matrix١٦:٠٨ - ١٤٠٠/٠٥/٢٣ماتریس تاثیرات متقاطعگزارش
16 | 0
electronic banking١٦:٠٠ - ١٤٠٠/٠٥/٢٣بانکداری الکترونیکیگزارش
12 | 0
internet banking١٦:٠٢ - ١٤٠٠/٠٥/٢٣بانکداری الکترونیکیگزارش
12 | 0
online banking١٦:٠١ - ١٤٠٠/٠٥/٢٣بانکداری الکترونیکیگزارش
14 | 0
e banking١٦:٠٠ - ١٤٠٠/٠٥/٢٣بانکداری الکترونیکگزارش
12 | 0
inherent risk٢٠:١٨ - ١٤٠٠/٠٥/٢٢ریسک ذاتی خطر نهفتهگزارش
12 | 0
emphasis in the original١٩:٥٣ - ١٤٠٠/٠٥/٢٢تأکید بر اصلگزارش
14 | 0
under address١٨:٣٨ - ١٤٠٠/٠٥/٢٢نپرداختن توجه نکردن نادیده گرفتن رسیدگی نکردنگزارش
16 | 0
brand new company١٧:٥٦ - ١٤٠٠/٠٥/٢٢شرکت نوپا شرکت تازه تأسیسگزارش
14 | 0
brand new١٧:٥٥ - ١٤٠٠/٠٥/٢٢تازه تأسیس نوپاگزارش
14 | 0
blank sheet of paper١٧:٥٣ - ١٤٠٠/٠٥/٢٢ورقۀ سفیدگزارش
14 | 0
open literature١٧:٣٩ - ١٤٠٠/٠٥/٢٢ادبیات نامحدود ادبیات با دسترسی آزادگزارش
12 | 0
requesting١٥:٥٧ - ١٤٠٠/٠٥/٢٢درخواست کننده متقاضیگزارش
12 | 0
abdication١٣:٤١ - ١٤٠٠/٠٥/٢٢واگذاری تفویض محول سازیگزارش
12 | 0
foreordained١٢:٣١ - ١٤٠٠/٠٥/٢٢از پیش تعیین شدهگزارش
12 | 0
no surprise١٢:٢٦ - ١٤٠٠/٠٥/٢٢عدم شگفتی قابلیت پیش بینیگزارش
14 | 0
open contract١٧:١٢ - ١٤٠٠/٠٥/٢١قرارداد غیررسمیگزارش
14 | 0
ok with him٠٠:٠٢ - ١٤٠٠/٠٥/٢١مورد قبول مورد تأییدگزارش
14 | 0
workable٢٢:٤٠ - ١٤٠٠/٠٥/٢٠کارآمد کاربردی انجام پذیرگزارش
16 | 0
man made disaster١٨:٤١ - ١٤٠٠/٠٥/٢٠فجایع انسان ساخت حوادث ساختۀ دست بشرگزارش
14 | 0
balky car١٨:٢٦ - ١٤٠٠/٠٥/٢٠ماشین قراضه ماشین لکنتهگزارش
12 | 0
indoor١٥:١٧ - ١٤٠٠/٠٥/٢٠فضای داخلی محوطه داخلیگزارش
14 | 0
window decal٢٢:٤٠ - ١٤٠٠/٠٥/١٩برچسب پنجره برچسب ویترینگزارش
12 | 0
decal٢٢:٣٧ - ١٤٠٠/٠٥/١٩برچسبگزارش
12 | 0