رهگذر

رهگذر ضمن سپاس از دست اندرکاران گران قدر وبسایت پر محتوا و کاربردی آبادیس، امیدوارم بتوانم سهم هر چند ناچیزی در این مجموعه ارزشمند داشته باشم.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهcontained١٢:٤٧ - ١٤٠٠/٠٥/٢٦محدودشده مقید خویشتندار سنجیده مهار شدهگزارش
16 | 0
systems approach١١:٣٦ - ١٤٠٠/٠٥/٢٦رهیافت سیستمی رویکرد سیستمی نگرش سیستمیگزارش
12 | 0
for decades١١:٣٦ - ١٤٠٠/٠٥/٢٦دهه ها برای چندین دههگزارش
16 | 0
the prince١١:٣١ - ١٤٠٠/٠٥/٢٦کتاب شهریار اثر ماکیاولیگزارش
12 | 0
in that time١١:٢٤ - ١٤٠٠/٠٥/٢٦تا این لحظه تا این زمان تا کنون درحال حاضرگزارش
14 | 0
stayed the same١١:٢٠ - ١٤٠٠/٠٥/٢٦تغییر نکردن به همان شکل باقی ماندنگزارش
12 | 0
starting with١١:١٧ - ١٤٠٠/٠٥/٢٦در آغاز در ابتدایگزارش
14 | 0
path forward١١:٠١ - ١٤٠٠/٠٥/٢٦مسیر پیش روگزارش
14 | 0
internal audit١٠:٥١ - ١٤٠٠/٠٥/٢٦حسابرسی داخلی ممیزی داخلیگزارش
12 | 0
strategic intelligence١٠:٣٤ - ١٤٠٠/٠٥/٢٦هوشمندی استراتژیک هوش استراتژیکگزارش
14 | 0
documented information١٠:٣١ - ١٤٠٠/٠٥/٢٦اطلاعات مدونگزارش
14 | 0
opening clause١٠:٠٨ - ١٤٠٠/٠٥/٢٦بند آغازین بند افتتاحیهگزارش
14 | 0
international organization for standardization٠٠:١٤ - ١٤٠٠/٠٥/٢٦سازمان بین المللی استانداردسازی سازمان بین المللی استانداردگزارش
12 | 0
bring to٠٠:٠٢ - ١٤٠٠/٠٥/٢٦اعاده کردن احیا کردن بازگرداندنگزارش
23 | 0
time constraint١٧:٥٩ - ١٤٠٠/٠٥/٢٥محدودیت زمانیگزارش
14 | 0
sms banking١٧:٤٠ - ١٤٠٠/٠٥/٢٥پیامک بانک پیام کوتاه بانکیگزارش
12 | 0
telephone banking١٧:٤٠ - ١٤٠٠/٠٥/٢٥تلفن بانکگزارش
12 | 0
account holder١٢:٥٨ - ١٤٠٠/٠٥/٢٥صاحب حسابگزارش
14 | 0
culturalization١٢:٣١ - ١٤٠٠/٠٥/٢٥فرهنگ سازیگزارش
16 | 0
e money٠٠:٢٤ - ١٤٠٠/٠٥/٢٥پول الکترونیکیگزارش
12 | 0
digital cash٠٠:٢٣ - ١٤٠٠/٠٥/٢٥پول الکترونیکگزارش
12 | 0
digital economy٠٠:١٥ - ١٤٠٠/٠٥/٢٥اقتصاد دیجیتال اقتصاد الکترونیکگزارش
12 | 0
significance level١٩:٠٩ - ١٤٠٠/٠٥/٢٤سطح معناداری سطح معنی داریگزارش
12 | 0
structural analysis١٨:٢٤ - ١٤٠٠/٠٥/٢٤روش تحلیل ساختاریگزارش
12 | 0
point of sale terminal١٣:٢٥ - ١٤٠٠/٠٥/٢٤پایانه تبلیغات پیشبردی در نقطه فروشگزارش
12 | 0
regularize١٢:٠٨ - ١٤٠٠/٠٥/٢٤نظم بخشیدنگزارش
14 | 0
futuristically١٢:٠٥ - ١٤٠٠/٠٥/٢٤آینده نگرانهگزارش
12 | 0
foresightedly١٢:٠٣ - ١٤٠٠/٠٥/٢٤آینده نگارانه دوراندیشانهگزارش
14 | 0
foreseeingly١٢:٠٢ - ١٤٠٠/٠٥/٢٤آینده نگارانهگزارش
12 | 0
scenario building١١:٤٤ - ١٤٠٠/٠٥/٢٤سناریوسازیگزارش
12 | 0
scenario development١١:٤٦ - ١٤٠٠/٠٥/٢٤تدوین سناریو سناریو نویسیگزارش
12 | 0
scenario planning١١:٤٤ - ١٤٠٠/٠٥/٢٤سناریو پردازیگزارش
12 | 0
foresee١١:٢٧ - ١٤٠٠/٠٥/٢٤آینده نگری کردنگزارش
12 | 0
teller٢٣:٢٣ - ١٤٠٠/٠٥/٢٣متصدی باجهگزارش
14 | 0
e cash٢٣:٢٢ - ١٤٠٠/٠٥/٢٣نقدینگی الکترونیکیگزارش
12 | 0
scenarioization٢٢:٥١ - ١٤٠٠/٠٥/٢٣سناریوسازیگزارش
12 | 0
dire consequences٢٢:٤٠ - ١٤٠٠/٠٥/٢٣پیامدهای ناگوارگزارش
12 | 0
تاثیرپذیری٢٢:٢٦ - ١٤٠٠/٠٥/٢٣dependenceگزارش
12 | 0
foresightful٢١:٥٤ - ١٤٠٠/٠٥/٢٣آینده نگرانهگزارش
12 | 0
electronic banking١٦:٠٠ - ١٤٠٠/٠٥/٢٣بانکداری الکترونیکیگزارش
12 | 0
cross impact matrix١٦:٠٨ - ١٤٠٠/٠٥/٢٣ماتریس تاثیرات متقاطعگزارش
16 | 0
internet banking١٦:٠٢ - ١٤٠٠/٠٥/٢٣بانکداری الکترونیکیگزارش
12 | 0
online banking١٦:٠١ - ١٤٠٠/٠٥/٢٣بانکداری الکترونیکیگزارش
14 | 0
e banking١٦:٠٠ - ١٤٠٠/٠٥/٢٣بانکداری الکترونیکگزارش
12 | 0
inherent risk٢٠:١٨ - ١٤٠٠/٠٥/٢٢ریسک ذاتی خطر نهفتهگزارش
12 | 0
emphasis in the original١٩:٥٣ - ١٤٠٠/٠٥/٢٢تأکید بر اصلگزارش
14 | 0
under address١٨:٣٨ - ١٤٠٠/٠٥/٢٢نپرداختن توجه نکردن نادیده گرفتن رسیدگی نکردنگزارش
16 | 0
brand new company١٧:٥٦ - ١٤٠٠/٠٥/٢٢شرکت نوپا شرکت تازه تأسیسگزارش
14 | 0
brand new١٧:٥٥ - ١٤٠٠/٠٥/٢٢تازه تأسیس نوپاگزارش
14 | 0
blank sheet of paper١٧:٥٣ - ١٤٠٠/٠٥/٢٢ورقۀ سفیدگزارش
14 | 0