رهگذر

رهگذر ضمن سپاس از دست اندرکاران گران قدر وبسایت پر محتوا و کاربردی آبادیس، امیدوارم بتوانم سهم هر چند ناچیزی در این مجموعه ارزشمند داشته باشم.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهbeebread١٦:٥٧ - ١٤٠٠/٠٦/١٦نان زنبورعسلگزارش
2 | 0
open air museum١٦:٥٣ - ١٤٠٠/٠٦/١٦موزه در فضای باز موزه در هوای آزادگزارش
2 | 0
ancient heritage١٦:٣١ - ١٤٠٠/٠٦/١٦آثار باستانیگزارش
2 | 0
futures research١٥:٤٨ - ١٤٠٠/٠٦/١٦آینده پژوهیگزارش
2 | 0
theoretical foundations١٣:٥٧ - ١٤٠٠/٠٦/١٦مبانی نظریگزارش
2 | 0
apiary١٣:٣١ - ١٤٠٠/٠٦/١٦زنبورستانگزارش
5 | 0
health tourism١٢:٢٩ - ١٤٠٠/٠٦/١٦گردشگری سلامتگزارش
2 | 0
cultural tourism١٢:٢٧ - ١٤٠٠/٠٦/١٦گردشگری فرهنگیگزارش
2 | 0
agritourism١٢:٢٦ - ١٤٠٠/٠٦/١٦گردشگری کشاورزیگزارش
2 | 0
critical uncertainty١٠:٣٥ - ١٤٠٠/٠٦/١٦عدم قطعیت بحرانیگزارش
2 | 0
binomial test١٠:٣٠ - ١٤٠٠/٠٦/١٦آزمون بینمگزارش
2 | 0
bee tourism١٠:٢٠ - ١٤٠٠/٠٦/١٦گردشگری زنبور عسل =Apitourismگزارش
5 | 0
apitourism١٠:١٩ - ١٤٠٠/٠٦/١٦گردشگری زنبور عسل =bee tourismگزارش
2 | 0
heavy duty truck١١:٣٣ - ١٤٠٠/٠٦/١٥کامیون سنگینگزارش
2 | 0
unvarying٢٣:٠٩ - ١٤٠٠/٠٦/١٤غیرقابل تغییرگزارش
2 | 0
catalytic cracking١٨:٤١ - ١٤٠٠/٠٦/١٤شکست کاتالیزوری در بستر سیال ﺷﻜﺴﺖ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺘﻲ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﻴﺎﻝگزارش
2 | 0
cracked fuel oil١٨:٣٦ - ١٤٠٠/٠٦/١٤نفت کوره سوختیگزارش
2 | 0
carbon black١٨:١٢ - ١٤٠٠/٠٦/١٤دوده صنعتیگزارش
2 | 0
subproblem١٧:٣٥ - ١٤٠٠/٠٦/١٤مسئله فرعیگزارش
2 | 0
aspiration level١٦:٤٥ - ١٤٠٠/٠٦/١٤سطح انتظارگزارش
2 | 0
equality constraint١٩:١٢ - ١٤٠٠/٠٦/١٣محدودیت برابری محدودیت مساویگزارش
2 | 0
inventory balance١٩:٠٦ - ١٤٠٠/٠٦/١٣مانده موجودیگزارش
2 | 0
shipment cost١٧:٢٣ - ١٤٠٠/٠٦/١٢هزینه حمل هزینه حمل و نقلگزارش
2 | 0
visual pollution١٧:١٩ - ١٤٠٠/٠٦/١٢آلودگی دیداری آلودگی بصریگزارش
2 | 0
return product١٧:١٣ - ١٤٠٠/٠٦/١٢کالای مرجوعیگزارش
2 | 0
gas emission١٢:٢٣ - ١٤٠٠/٠٦/١٢انتشار آلاینده های گازیگزارش
5 | 0
carbon footprint١١:٥١ - ١٤٠٠/٠٦/١٢ردپای آلاینده های کربنیگزارش
2 | 1
carbon footprint١١:٥٠ - ١٤٠٠/٠٦/١٢ردپای کربنگزارش
2 | 1
cleantech١١:١٠ - ١٤٠٠/٠٦/١٢فناوری پاکگزارش
2 | 0
cap and trade١١:٠٣ - ١٤٠٠/٠٦/١٢سیاست محدودیت و تجارتگزارش
2 | 0
sustainability١٠:٣٩ - ١٤٠٠/٠٦/١٢پایدارسازیگزارش
2 | 0
followed by١٠:٣٦ - ١٤٠٠/٠٦/١٢به تبع آنگزارش
5 | 0
subassumption١٨:٤١ - ١٤٠٠/٠٦/١١فرض ثانویه فرض فرعیگزارش
2 | 0
well documented١١:٠٣ - ١٤٠٠/٠٦/١١مدون کاملا مدونگزارش
2 | 0
sift out١١:٠١ - ١٤٠٠/٠٦/١١غربال کردن غربالگری کردنگزارش
5 | 0
fault tree٢١:٤١ - ١٤٠٠/٠٦/١٠نمودار درخت خطاگزارش
2 | 0
deeply held belief١٩:١٧ - ١٤٠٠/٠٦/١٠باور نهادینه شدهگزارش
5 | 0
well understood١٧:٣٥ - ١٤٠٠/٠٦/١٠کاملا تفهیم شده کاملا پذیرفته شده کاملا مشخص کاملا معلومگزارش
5 | 0
ineconomies of scale١٧:٠٩ - ١٤٠٠/٠٦/١٠عدم صرفه جویی ناشی از مقیاسگزارش
2 | 0
environmental protection agency١٥:٥٠ - ١٤٠٠/٠٦/١٠سازمان حفاظت از محیط زیستگزارش
5 | 0
hypertext link١٣:١٤ - ١٤٠٠/٠٦/٠٩پیوند فرامتنیگزارش
2 | 0
world wide web٢٢:٣٦ - ١٤٠٠/٠٦/٠٨وب جهان گستر شبکه جهان گستر شبکه جهانی وب تارنمای گسترده جهانیگزارش
12 | 0
hypertext markup language٢٢:٣٤ - ١٤٠٠/٠٦/٠٨زبان نشانه گذاری ابرمتنیگزارش
7 | 0
qualifying phrase١٦:٣٤ - ١٤٠٠/٠٦/٠٨عبارت شرطیگزارش
2 | 0
company wide١٦:٢٥ - ١٤٠٠/٠٦/٠٨سراسر شرکت کل شرکت در سطح شرکتگزارش
9 | 0
put on a happy face١٠:٥٢ - ١٤٠٠/٠٦/٠٨رفتار شجاعانه نشان دادن وانمودسازی شجاعتگزارش
5 | 0
put on a brave face١٠:٥١ - ١٤٠٠/٠٦/٠٨وانمودسازی رفتار شجاعانه وانمودسازی شجاعتگزارش
2 | 0
put on a bold face١٠:٥٠ - ١٤٠٠/٠٦/٠٨رفتار شجاعانه نشان دادنگزارش
2 | 0
overconfident١٠:٣٩ - ١٤٠٠/٠٦/٠٨بیش اطمینانگزارش
2 | 0
brutal honesty١٠:٣١ - ١٤٠٠/٠٦/٠٨صداقت بی رحمانهگزارش
2 | 0