رهگذر

رهگذر ضمن سپاس از دست اندرکاران گران قدر وبسایت پر محتوا و کاربردی آبادیس، امیدوارم بتوانم سهم هر چند ناچیزی در این مجموعه ارزشمند داشته باشم.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهbrand consideration١٣:٢٤ - ١٤٠٠/٠٥/٠٩تامل یا تعقل پیرامون برند ملاحظات برندگزارش
12 | 0
fear of missing out١٠:٢٥ - ١٤٠٠/٠٥/٠٩ترس از دست دادن فرصت خریدگزارش
12 | 0
linguistic variable١٥:١٤ - ١٤٠٠/٠٥/٠٨متغیر زبانیگزارش
14 | 0
fuzzy scale١٥:١٠ - ١٤٠٠/٠٥/٠٨طیف فازیگزارش
12 | 0
on time delivery١٤:٥٩ - ١٤٠٠/٠٥/٠٨تحویل به هنگام تحویل به موقعگزارش
12 | 0
working in parallel١٣:٥٨ - ١٤٠٠/٠٥/٠٨موازی کاریگزارش
12 | 0
co opetition١٢:٥٢ - ١٤٠٠/٠٥/٠٨رقابت همکارانهگزارش
14 | 0
orchestration١٠:٢٥ - ١٤٠٠/٠٥/٠٧میان داریگزارش
12 | 0
baked goods١٧:٥١ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦مواد غذایی طبخ شدهگزارش
16 | 0
notice period١٦:٠٤ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦مدت زمان اطلاع برای استعفا دوره اطلاع رسانی فاصله زمانیگزارش
18 | 0
order fulfillment١٣:٠٣ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦انجام سفارش واگذاری سفارش تحویل سفارشگزارش
14 | 0
keep one awake at night١١:٠٥ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦سلب آرامش شدنگزارش
12 | 0
reface١٠:١٤ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦بازسازی کردنگزارش
12 | 0
inexpensively١٠:١٣ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦با کمترین هزینهگزارش
12 | 1
building permit٠٩:٥٣ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦پروانه ساختگزارش
14 | 0
signage٢٣:٣٧ - ١٤٠٠/٠٥/٠٥تابلوهای علائم تبلیغاتیگزارش
21 | 0
color space٢٢:٢٥ - ١٤٠٠/٠٥/٠٤فضای رنگگزارش
12 | 0
light map١٧:٣١ - ١٤٠٠/٠٥/٠٤نگاشت نوریگزارش
14 | 0
lighting theory١٧:٢٥ - ١٤٠٠/٠٥/٠٤نظریه نورپردازیگزارش
12 | 0
color vision١١:٢٦ - ١٤٠٠/٠٥/٠٤بینایی رنگگزارش
12 | 0
ad libbing٢٣:٤١ - ١٤٠٠/٠٥/٠٣بدیهه گوییگزارش
14 | 0
earpiece٢٣:٠٩ - ١٤٠٠/٠٥/٠٣هدفون دور گوشیگزارش
18 | 0
visual setting٢١:٢٦ - ١٤٠٠/٠٥/٠٣میزانسن بصری صحنه آرایی بصری صحنه پردازی بصریگزارش
12 | 0
outdoor broadcast٢١:٢٢ - ١٤٠٠/٠٥/٠٣پخش خارج استودیوییگزارش
12 | 0
outside broadcast٢٠:٤٢ - ١٤٠٠/٠٥/٠٣پخش خارج استودیوییگزارش
12 | 0
near vision١٢:٠٧ - ١٤٠٠/٠٥/٠٣نزدیک بینیگزارش
14 | 0
service orientation١١:٤٧ - ١٤٠٠/٠٥/٠٣خدمت محوری خدمت مداری خدمت گراییگزارش
14 | 1
perceptiveness١١:٣٧ - ١٤٠٠/٠٥/٠٣ادراکگزارش
16 | 0
daily log٠٨:٤٩ - ١٤٠٠/٠٥/٠٣گزارش روزانهگزارش
14 | 0
musical selection٠٨:٤٧ - ١٤٠٠/٠٥/٠٣گلچین موسیقیگزارش
14 | 0
newsflash٠٨:٢٧ - ١٤٠٠/٠٥/٠٣سرخط خبرهاگزارش
21 | 0
cross curricular٠٨:٠٩ - ١٤٠٠/٠٥/٠٣میان رشته ای بین درسیگزارش
14 | 0
audio recorder٠٠:٣٥ - ١٤٠٠/٠٥/٠٣ضبط صوتگزارش
14 | 0
age appropriate٢٣:٤٥ - ١٤٠٠/٠٥/٠٢متناسب با سن به اقتضای سنگزارش
16 | 0
on camera١١:٤٥ - ١٤٠٠/٠٥/٠٢در صحنه فیلمبرداری مقابل دوربین جلوی دوربینگزارش
12 | 0
off camera١١:٤٣ - ١٤٠٠/٠٥/٠٢خارج از صحنه فیلمبرداریگزارش
14 | 0
field reporting١١:١٤ - ١٤٠٠/٠٥/٠٢گزارش و خبررسانی در صحنه ( در محل )گزارش
12 | 1
digital literacy١١:٠٩ - ١٤٠٠/٠٥/٠٢سواد ( دانش ) دیجیتالگزارش
12 | 0
piece to camera١١:٠٤ - ١٤٠٠/٠٥/٠٢در گزارش خبر تلویزیونی، نمایی است که خبرنگار با تماشای عدسی دوربین مستقیماً با مخاطب صحبت می کند �پلاتو�گزارش
12 | 0
newsworthy١٠:٣٢ - ١٤٠٠/٠٥/٠٢خبرسازگزارش
16 | 0
news outlet١٠:٣١ - ١٤٠٠/٠٥/٠٢خبرگزاریگزارش
16 | 0
field reporter١٠:١٠ - ١٤٠٠/٠٥/٠٢گزارشگر حاضر در صحنه گزارشگر در محلگزارش
12 | 0
companion volume٠٨:٥٢ - ١٤٠٠/٠٥/٠١کتاب مکملگزارش
12 | 0
false eyelashes٠٧:٥٥ - ١٤٠٠/٠٥/٠١مژه مصنوعیگزارش
12 | 0
well applied١٤:٠٩ - ١٤٠٠/٠٤/٣١اجرای ماهرانه استفادۀ ماهرانه پرکاربرد کاربردیگزارش
12 | 0
movie sets٢١:١٣ - ١٤٠٠/٠٤/٣٠صحنه فیلمگزارش
18 | 0
make up٢١:٠٧ - ١٤٠٠/٠٤/٣٠گریم چهره آرایی آرایشگزارش
14 | 0
logo٢٠:٤٢ - ١٤٠٠/٠٤/٢٩نشان وارهگزارش
12 | 1
work product١٨:٤٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٩خروجی پروژهگزارش
16 | 0
job brief١٨:٠٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٩تفهیم نامه شغلیگزارش
12 | 0